Hoppa till innehållet

Luleå tekniska universitets uppförandekod

Luleå tekniska universitet är ett utmaningsdrivet universitet som ska vara erkänt för att bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle genom att erbjuda gränsöverskridande utbildning och forskning i en välkomnande kultur som genomsyras av mod, närhet och tillit. Ett professionellt bemötande av varandra och vår omgivning utgör en viktig del för att kunna uppnå detta.

Uppförandekoden definierar därför hur vi ska bete oss mot varandra och vilket beteende vi kan förvänta oss från andra. Uppförandekoden ska utgöra grund för dialoger inom universitetet för att konkretiseras och kunna hållas levande.

För universitetet är det en självklarhet att alla människor har lika värde, rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Olikheter berikar vårt universitet och det är så vi vill ha det. Såväl studenter som medarbetare förväntas därför, i tal och skrift såväl i fysiska som i digitala sammanhang att:

  • Behandla alla, studenter, anställda och övriga samverkansparter med respekt och hänsyn. Det gäller oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • Bidra till att skapa en trygg, respektfull och inkluderande arbets- och studiemiljö. Det innebär att aktivt agera för att motverka utfrysning, oönskade skämt, otrevliga kommentarer och aggressivt bemötande.
  • Uppmuntra andra, ge stöd och hjälp och på så sätt bidra till en bra arbetsmiljö för alla. Detta skapar tillit och bidrar till en trygg arbets- och studieplats som främjar utveckling och kunskap.
  • Vara ett gott föredöme genom att kommunicera på ett professionellt sätt och framföra åsikter sakligt och inte genom att angripa en persons sätt att vara, se ut eller liknande.
  • Visa respekt för olikheter – alla ser inte likadana ut, tycker inte lika och har inte samma erfarenheter. Det är helt OK och en väsentlig del av arbets- och studiemiljön vid ett universitet.
  • Det är viktigt att kunna debattera åsikter, tankar, politisk övertygelse och samhällsfrågor av olika slag under respektfulla former. Att kunna bryta åsikter med varandra ska vara en naturlig del av att befinna sig på ett universitet.
  • Säga ifrån direkt om något känns fel till berörda personer och om så krävs, till personer som kan hjälpa till att åtgärda problemet, t ex närmaste chef eller studentkåren.