Hoppa till innehållet

Vad är diskriminering?

Luleå tekniska universitet har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem.

Lagen ställer krav på att Luleå tekniska universitet  ska motverka diskriminering och trakasserier, men även arbeta aktivt för att främja likabehandling och lika rättigheter. Diskriminering sker när någon behandlar en annan person sämre än en annan i en jämförbar situation, på grund av någon av diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Direkt diskriminering kan exempelvis handla om att en student får lägre betyg än övriga studenter i samma grupparbete och det har att göra med hens etniska tillhörighet. Ett annat exempel är om en anställd nekas befordran och det har att göra med kön eller sexuell läggning eller om en tjänst avbryts efter föräldraledighet.

Bristande tillgänlighet är diskriminerande om en person med funktionsnedsättning missgynnas och inte kan komma i jämförbar situation som personer utan funktionsnedsättningen.  

Indirekt diskriminering är att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Läs mer: https://www.do.se/om-diskriminering/