Hoppa till innehållet

Värdegrund

Luleå tekniska universitets värdegrund vilar på den statliga värdegrunden vilken bland annat framhåller demokratiska värderingar, objektivitet och respekt för alla människors rättigheter och integritet. De värdeord som kännetecknar Luleå tekniska universitet är mod, närhet och tillit. Vi vågar utmana och ifrågasätta för att ge plats för nya idéer. Vi är stolta över varandra och över att tillhöra Luleå tekniska universitet.

Grundläggande rättsliga principer 

Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden.

Det finns sex grundläggande principer i den offentliga förvaltningen med utgångspunkt i rättsordningen:

  • Demokrati – att all offentlig makt utgår från folket (1 kap 1 § första stycket regeringsformen (RF)).
  • Legalitet – att all offentlig verksamhet som utövas måste ha stöd i lagar och förordningar (1 kap 1 § sista stycket RF).
  • Objektivitet – att iaktta saklighet och opartiskhet och att lika fall ska behandlas lika (1 kap 9 § RF).
  • Fri åsiktsbildning – bland annat yttrandefrihet och informationsfrihet; en förutsättning för den fria åsiktsbildningens är allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar den s.k.  offentlighetsprincipen (1 kap 1 § andra stycket RF).
  • Respekt –  för allas lika värde och den enskildes frihet och värdighet där jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och integritet är nyckelord (1 kap 2 § första stycket RF).
  • Effektivitet och service – av bland annat budgetlagen, förvaltningslagen och myndighetsförordningen följer att offentlig verksamhet ska bedrivas så billigt med så hög kvalitet som möjligt. Services ska ges genom information, vägledning och annan hjälp till enskilda.