Hoppa till innehållet

Ekonomiskt publiceringsstöd

Luleå tekniska universitet tillämpar ett ekonomiskt publiceringsstöd inom ramen för den interna resursfördelningen. Publiceringsstödet delas ut till forskningsämnen och baseras på publiceringen av vetenskapliga tidskriftsartiklar samt konstnärliga produktioner, detta för att stimulera vetenskaplig publicering och därigenom främja ett gott utfall i universitetsrankningar.

Ekonomiskt publiceringsstöd utgår till forskningsämnen, inte författare, för de artiklar som är publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter och som är författade, eller medförfattade, av anställda vid LTU (d.v.s. för artiklar som innehåller minst en LTU-affiliering). Konstnärliga produktioner producerade av anställda vid LTU är också ersättningsberättigade. Ersättning utgår i två nivåer till berörd institution, 20 tkr eller 50 tkr, och kvalitetsnivån på tidskriften eller det konstnärliga sammanhanget avgör vilken nivå av ersättning som är aktuell (högkvalitativa tidskrifter/sammanhang ger den högre ersättningen).

Ersättningsnivåerna har justerats från och med 2018 utifrån prognosticerad publikationsvolym och endast tidskriftsartiklar och konstnärliga produktioner är aktuella för publiceringsstöd. Ingen ersättning utgår för konferensartiklar, extended abstracts, bokkapitel, monografier, rapporter etc. Parallellt med de ändrade ersättningsnivåerna har ett budgetutrymme på 54 MSEK fastställts för 2021 års publiceringsstöd. Om publikationsvolymen blir mindre än väntat så ökas ersättningsnivåerna och tvärtom ifall publiceringsgraden blir högre än prognosticerat. Ersättningsnivåerna (20 tkr och 50 tkr) är således preliminära. Ersättningsnivåer för 2022 fastställs under hösten 2021 utifrån hur publikationsvolymen utvecklas under året.

Grundläggande kriterier

En artikel betraktas som vetenskaplig och ersättningsberättigad om den är publicerad* i en tidskrift som:

  • är identifierbar med ett ISSN-nummer
  • har en vetenskaplig redaktion
  • har rutiner för peer-review.

* En artikel betraktas som publicerad när den har blivit tilldelad bibliografisk information som till exempel volym, nummer, sidnumrering, artikelnummer och så vidare.

Artikeln ska också vara:

  • författad, eller medförfattad, av anställda vid LTU
  • registrerad i universitetets publikationsdatabas som Artikel i tidskrift och vara markerad som refereegranskad.

Observera att ersättning inte utgår för konferensartiklar, extended abstracts, bokkapitel, monografier, rapporter etc.

Tidskriftsartikel – 20 tkr

För att en tidskriftsartikel ska ge 20 tkr i ersättning ska den uppfylla de grundläggande kriterierna ovan samt vara publicerad i en nivå 1-tidskrift i den norska och/eller danska listan.

Den norska listan fastställs av norska Universitets- og hogskolerådet (UHR) och publiceras i Database för statistikk om högre utdanning. Den danska listan, Autoritetslisten for serier, tas fram av den danska Forsknings- och innovationsstyrelsen.

Tidskriftsartikel – 50 tkr

För att en tidskriftsartikel ska ge 50 tkr i ersättning ska den uppfylla de grundläggande kriterierna ovan samt vara publicerad i en nivå 2-tidskrift i den norska och/eller danska listan, alternativt i en tidskrift som är ISI-indexerad (d.v.s. en tidskrift som är regelbundet indexerad i Web of Science).

Konstnärlig produktion – 20 tkr/50 tkr

Konstnärliga produktioner är liksom publicering av vetenskapliga artiklar föremål för intern resursfördelning. FFN har i beslut nr 13-15 och LTU-2725-2012 fastställt riktlinjer för bedömning och nivågradering av konstnärliga produktioner. Bedömning görs i september och december varje år av en granskningsgrupp vars sammansättning fastställs av "Nämndsgemensamgrupp för det konstnärliga området" inför varje träff.

Produktioner som färdigställs under vårterminen eller i december föregående år ska registreras i universitetets publikationsdatabas senast den sista juni innevarande år. Produktioner som färdigställs från och med första juli ska registreras senast den första december innevarande år.  Ersättningsbeviljade produktioner ger ersättning i samband med bokslutet i december.

Det är det konstnärliga sammanhanget som bedöms och inte verkets kvalitet, detta i linje med reglerna för tidskriftsartiklar där tidskriftens kvalitet är styrande. För att en konstnärlig produktion ska komma i fråga om ekonomiskt publiceringsstöd så ska den bland annat ha förekommit i ett sammanhang där en peer review-liknande granskning bedöms ha genomförts av externa aktörer. 

Praktisk tillämpning

Grunden för tilldelning är att artikeln eller den konstnärliga produktionen registreras i universitetets publikationsdatabas under aktuellt år enligt ovanstående kriterier. När artikeln publiceras, d.v.s. när den får bibliografiska uppgifter som nummer, volym etc., så godkänns den för ersättning (den valideras) och ersättningsnivån bestäms vid denna tidpunkt utifrån tidskriftens rankning i den norska och danska listan samt huruvida tidskriften är ISI-indexerad.

Om en artikel har författats av forskare vid olika institutioner vid LTU så delas ersättningen mellan dessa. Två institutioner ger halva ersättningssumman per institution, tre institutioner ger en tredjedel per institution och så vidare. För artiklar utbetalas ersättning tre gånger per år i samband med tertial- och årsbokslut som upprättas i april, augusti och december. För att en artikel ska ge ersättning i samband med bokslutet i april så måste den vara publicerad och registrerad i universitetets publikationsdatabas senast den 15 april. Vid de övriga boksluten är deadline för registrering i databasen den 15 augusti respektive den 1 december. En slutavstämning görs i december för att kontrollera att utbetalad publiceringsersättning inte överskrider budgeten på 54 MSEK.

Vid biblioteket arbetar man kontinuerligt med registrering, granskning och validering av publikationer. Vid oklarheter så konsulteras dekanerna som gör en bedömning utifrån gällande regelverk. Slutlig bedömning kan i vissa fall göras av rektor. Forskare rekommenderas starkt att själva registrera sina publikationer i universitetets publikationsdatabas även om bibliotekspersonal arbetar kontinuerligt med registrering. Anledningen är att biblioteket inte kan bevaka alla förlag och officiella publikationsdatabaser och publikationer som inte registreras beviljas inte ersättning.

Mer information

Kontakt