Hoppa till innehållet

Publiceringspolicy

Rektor beslutade i slutet av november 2014 att anta en publiceringspolicy för universitetet. Policyn ger riktlinjer kring publicering, särskilt kring Open Access, vid Luleå tekniska universitet.

I publiceringspolicyn rekommenderas forskare/författare att i första hand publicera sig direkt i Open Access-tidskrifter som är fritt tillgängliga (s.k. gold Open Access). Parallellpublicering (publicering i traditionella tidskrifter där en kopia av artikeln görs tillgänglig i universitetets publikationsdatabas vid en viss tidpunkt) rekommenderas i andra hand.

Nationella publiceringspolicyer

Universitetets nya policy för Open Access-publicering tar avstamp i Vetenskapsrådets förslag om att all publicering ska vara så kallad gold open access från år 2025.

Frågan om ökad open access, eller öppen tillgång till, vetenskapliga artiklar drivs såväl på EU-nivå som nationellt. Idag betalar universitetet mer än tolv miljoner kronor varje år för prenumerationskostnader på traditionella tidskrifter och tidskriftsförlagen trappar konstant upp kostnaderna. EU-kommissionen driver på medlemsländerna att ta fram riktlinjer för att öka publiceringen av forskningsresultat i open access- tidskrifter där kostnaden är betydligt lägre samtidigt som fler får del av forskningsresultaten.

Den nationella policyn som Vetenskapsrådet lagt förslag på kan komma att bli bindande, vilket gör det viktigt för LTU att på allvar börja arbeta med området. Stora svenska finansiärer, t ex Vetenskapsrådet och Formas samt EUs ramprogram Horizon 2020, ställer redan idag direkta krav på publicering open access. Under 2015 tas beslut avseende Vetenskapsrådets rekommendationer. Du kan läsa mer och ladda ner VR:s förslag från deras webbsidan.

 

Hitta Open Access-tidskrifter

Om du vill kombinera den interna ekonomiska publikationsersättningen med Open Access, kan du söka i olika databaser och kombinera ditt ämne med Open Access.
I den så kallade Norska listan finns Open Access-tidskrifter. Sök fram Open Access-tidskrifter i just dina ämnen via den avancerade sökfunktionen.
Även i Web of Science finns en liknande möjlighet, där kan du söka Open Access-tidskrifter med forskningsämne i Journal Citation Reports

En guide för hur du söker tidskrifter för att matcha den interna medelsfördelningen för publikationer samt länkar till databaserna finns på Publicerings- och forskarstöd.