Forskningsdata på bibliotekets webb

Forskningsdata

Hantering av forskningsdata är en viktig del i forskningsprocessen. Definitionen av forskningsdata kan variera mellan olika discipliner men syftar på data som samlats in eller skapats för att analyseras i vetenskapligt syfte. Exempel på forskningsdata: mätdata, textdata, intervjuer, enkätsvar, bilder, videoklipp, kartor. Med datahantering menas hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och bevaras under forskningsprocessen.