Upphovsrätt

Upphovsrätt och plagiat

Publicerad: 14 juni 2016

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten är en lag (SFS 1960:729) som skyddar litterära och konstnärliga verk. När upphovsmannen skapar ett verk uppstår upphovsrätten automatiskt och ger upphovsmannen rätten att bestämma om, hur och när verket får användas eller spridas.

Ett verk kan vara tryckt material t.ex. böcker, artiklar, noter, bilder och kartor, men det finns även verk som inte är tryckta t.ex. musik, teater, tal, film, datorprogram och digitala verk.

Ideella och ekonomiska rättigheter

Upphovsrätten består av ideella och ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna innebär att upphovsmannen har rätt att bli omnämnd och respekterad för sitt verk. De ekonomiska rättigheterna kan upphovsmannen sälja eller avtala bort, t.ex. till ett förlag. Upphovsrätten slutar gälla 70 år efter upphovsmannens död.

Referera och citera offentliga verk

Det är tillåtet att referera och citera texter hämtade ur offentliga verk utan upphovsmannens samtycke. Ett citat får inte vara för långt och längden på citatet ska vara befogat. Det ska tydligt framgå vem som är upphovsman till referatet eller citatet och varifrån det är hämtat.

Hur mycket får du kopiera?

Det finns ett högskoleavtal med kopieringsregler som gäller för lärare och studenter på högskola och universitet. Avtalet ger lärare och studenter viss rätt att kopiera och dela material som är upphovsrättsligt skyddat.

Vad som gäller för studenter framgår i avtalet med kopieringsregler på Bonus Copyright Access.

Hur får du använda bilder?

När det gäller bilder, fotografier och illustrationer som du själv inte skapat får du inte sprida dessa utan upphovsmannens tillstånd. Det innebär att du måste be om tillåtelse för att lägga ut dem på webben eller för att använda dem i olika typer av inlämningsuppgifter eller examensarbeten. Förutom upphovsmannens tillstånd behöver du tydligt visa vem som är upphovsman.

Det är inte tillåtet att förändra ett material med andras bilder eller illustrationer om upphovsmannen inte har godkänt det. Det är inte heller tillåtet att kopiera och sprida material som någon annan utan tillstånd lagt ut  på webben.

Personer som publicerar t.ex. bilder, föreläsningar, musik eller filmer på webben visar genom internationella Creative Commons-licenser (CC) hur materialet får användas och spridas. Licenserna kan tillåta eller förbjuda t.ex. ändringar och kommersiell användning av materialet.

Vad är plagiat?

Plagiering är att ta formuleringar, fakta och idéer från någon annans publicerade eller opublicerade arbete och använda som sitt eget utan att ange källan. Ingen ska ta åt sig äran för någon annans arbete och därför ska det tydligt framgå vem som står bakom det arbete du inspireras och använder dig av.

Plagiering kan ske på olika sätt och till exempel handla om att du:

  • lämnar in ett arbete som ditt eget, men som egentligen är någon annans
  • citerar eller refererar utan att ange källan
  • inte ändrar nog mycket på texten när du refererar, så att referatet är alltför likt originaltexten. Därför ska du undvika att direkt kopiera av meningar utan att markera citat eller att bara byta ut några få ord mot synonymer. Undvik också att direkt översätta originaltexten i de fall den är skriven på ett annat språk, utan att markera citat och förklara att det är en översättning
  • kopierar bilder, diagram, tabeller, musik, delar ur datorprogram etc. utan att ange källan och utan tillstånd från upphovsman
  • använder fakta, idéer, teorier, metoder eller data från någon annans arbete utan att ange källan
  • skriver en text som bygger mer på andra källor än på egna kommentarer och reflektioner

LTU använder sig av ett verktyg som gör det möjligt att kontrollera studenters texter och arbeten. Plagiering som bryter mot upphovsrättslagen blir ett disciplinärende.