Evidensbaserad vård

Söka evidensbaserat

Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad om nya rön. Evidensbaserad medicin (EBM) och vård (EBV) innebär att du medvetet använder bästa tillgängliga vetenskapliga information, tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens önskemål, när du behandlar och vårdar dina patienter.

Den evidensbaserade sjukvården följer fyra steg:

  1. Formulera en fråga - en patientrelaterad fråga som låter sig besvaras
  2. Informationssökning - sök litteratur som svarar på frågan
  3. Kritisk granskning - är litteraturen relevant och giltig?
  4. Applicera resultatet - behandla och vårda dina patienter utifrån aktuell evidens

1. Formulera en fråga

En tydlig fråga får tydliga svar. PICO är en modell du kan använda för att strukturera och göra din frågeställning tydligare.

Population

Intervention

Control (Kontrollgrupp)

Outcome (Utfallsmått)

Vilken patientkategori gäller frågan? Vilka åldrar? Män eller kvinnor? Med vilken diagnos, vilken sjukdomsgrad och vilka riskfaktorer eller övriga sjukdomar?

Vilken behandlingsmetod gäller frågan? Tillämpad av vilka behandlare, med vilken intensitet och under vilken tid?

Jämfört med annan metod, placebo eller ingen åtgärd?

Dödlighet? Sjuklighet? Livskvalitet? Mätt med vilken metod?

Exempel: Effekten av vitamin E vad gäller risken att dö i hjärtinfarkt

2. Informationssökning

Ta hjälp av Svensk MeSH för att hitta medicinska ämnesord:

Vilka databaser du väljer att söka i och i vilken ordning beror i hög grad på frågan du vill hitta svar på. Börja med att söka efter systematiska översikter hos SBU eller i The Cochrane library, därefter kan du söka efter originalartiklar i exempelvis PubMed.

Lämpliga databaser och sökkällor:

3. Kritisk granskning av de vetenskapliga resultaten

För att utvärdera relevans, giltighet och kliniska nytta måste den vetenskapliga kvalitén på artiklarna granskas.  SBU tillhandahåller granskningsmallar för olika typer av studier, till exempel randomiserade studier, observationsstudier och systematiska översikter. Mallarna innehåller frågor man kan ställa för att utvärdera.
I boken Evidensbaserad omvårdnad av Willman finns fler exempel på hur man granskar kvalitativa studier se kapitel 8 s. 100-110.
I databasen Pedro används en skala för att värderar framför allt kliniska försök PEDroscale.

4. Applicera resultatet

  • Hur generaliserbara är resultaten, kan de överföras till min patient?
  • Är nyttan med denna intervention större än eventuella biverkningar?
  • Hur stark är evidensen?
  • GRADE är ett internationellt graderingssystem för bedömning av evidensstyrka

Läs mer om evidensbaserad vård:

Bak Andersen, I., Matzen, P., & Vågen, Ö. (2015). Evidensbaserad medicin . Lund: Studentlitteratur.

Fisher, A. G. (2009). Occupational therapy intervention process model: A model for planning and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions. Fort Collins, Colorado: Three Star Press.

Herbert, R., Jamtvedt, G., Hagen, K. B., Mead, J. M., & Chalmers, I. (2011; 2012). Practical evidence-based physiotherapy (Second ed.). Edinburgh; Edinburgh: Elsevier, Churchill Livingstone; Elsevier, Churchill Livingstone.

Nordenström, J. (2007). Evidensbaserad medicin i sherlock holmes fotspår (4, [omarb] uppl ). Stockholm: Karolinska University Press.

Willman, A. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4, [rev] uppl.). Lund: Studentlitteratur