Svensk MeSH

Svensk MeSH

Med hjälp av Svensk MeSH kan du hitta medicinska ämnesord att använda när du söker i databaser. Här får du även en engelsk översättning av dina sökord. Svensk MeSH är en svensk översättning av Medlines ämnesordlista MeSH. Översättningen är gjord av Karolinska Institutets bibliotek.

Vad är MeSH? 

Förkortningen MeSH står för Medical Subject Headings. MeSH är ämnesordlista i databasen Medline (PubMed). Den används även i databasen SveMed+.

Vad är en ämnesordlista? 

Om du skriver in vilken term som helst när du söker i en databas är risken stor att författarna till artiklarna du vill söka fram har använt en annan term för att beskriva ditt ämnesområde. Därför är det inte säkert att du får relevanta träffar på det sättet. 

I många databaser kan man använda sig av en ämnesordlista, en lista med kontrollerade ämnesord. Det är de här termerna du bör använda dig av i din sökning. Man har bestämt vilket ord som ska  användas för ett visst begrepp och använder det ordet för att tagga artiklar och annat material i databaserna. Ämnesordet beskriver vad t.ex. en artikel handlar om och om du använder dig av ämnesordet när du söker i databasen bör du hitta allt inom det ämnet. 

I de fall databasen har en ämnesordlista hittar du ofta den under rubriker som Thesaurus, Index, Subject, Headings eller Keywords.

Benämning på andra databasers motsvarighet till MeSH:

AMED: Subjects 

Cinahl: Cinahl Headings 

ERIC: Thesaurus 

PsycINFO: Thesaurus (advanced search) 

Vad är Svensk MeSH? 

Med hjälp av Svensk MeSH kan du hitta medicinska ämnesord att använda när du söker i databaser. Här får du även en engelsk översättning av dina sökord. Tänk på att Svensk MeSH inte är ett svensk-engelskt lexikon i vanlig bemärkelse. Översättningen från svenska till engelska leder till en ämnesterm i Medline om det finns någon som passar för ordet.

Exempel från Svensk MeSH

Vi vill hitta ett ämnesord som beskriver kritiska händelser som förändrar livet. Det skulle kunna uttryckas på många sätt, till exempel:
Stressful Events
Stressful life events 
Life stressors
Life stress
Life-changing events
Life trauma
Life crisis
Life experience
m fl

Genom att söka på livskriser i Svensk MeSH får vi veta att ämnestermen Life Change Events fångar upp ovanstående begrepp med en enda term.

MeSH i andra databaser

MeSH används framför allt i databasen PubMed, men du kan även prova att söka med MeSH-termer i andra databaser. Vid sökning i andra databaser kan det dock i vissa fall bli ett sämre sökresultat om du använder MeSH-termer än om du använder databasens egen ämnesordlista. Andra databasers ämnesordlistor finns tillgängliga direkt i databasen och de finns inte i svensk översättning. 

Exempel

Barn till funktionshindrade föräldrar skulle kunna sökas med ordkombinationen: 
child AND parents AND disabilities 

Då vet man dock inte om det är barnen eller föräldrarna som är funktionshindrade. 
Om man söker i MeSH på funktionshindrade föräldrar hittar man följande term: 
Child of impaired parents

Lägg märke till att ämnesorden inte alltid är identiskt lika i olika databaser. I databasen Cinahls ämnesordlista används t.ex. begreppet: Children of impaired parents för att beskriva detta.