Hoppa till innehållet

Finansiärers krav på Open Access

Ibland kan det vara svårt att hitta information om vilka Open Access-modeller som olika forskningsfinansiärer tillämpar. Här hittar du länkar och information om vilka krav som gäller för Region Norrbottens vanligaste forskningsfinansiärer.

Svenska och internationella forskningsfinansiärer kan ha olika krav på Open Access-publicering, exempelvis Gold, Green eller Hybrid Open Access. Här har vi samlat länkar till några av de vanligaste forskningsfinansiärerna inom Region Norrbotten, där du kan hitta information om deras krav på Open Access.

Nordiska ministerrådet

Enligt Nordiska ministerrådets policy ska alla skriftliga publikationer utgivna av Nordiska ministerrådet publiceras Open Access i elektroniskt format på deras publikationsplattform. Fulltexten ska innehålla den metadata som krävs och enligt rekommendation ska publikationerna också uppfylla tillgänglighetskriterierna för personer med synnedsättning eller lässvårigheter.

Hjärt-Lungfonden

I dagsläget finns inget krav på att forskning finansierad av Hjärt-Lungfonden ska publiceras Open Access.

Vetenskapsrådet

Senast sex månader efter publicering ska forskare finansierade av Vetenskapsrådet publicera Open Access. Tolv månader gäller om forskaren har bidrag inom samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och humaniora. Kravet gäller än så länge bara vetenskapliga artiklar publicerade i tidskrifter eller konferensrapporter. De Open Access-modeller som tillämpas är Gold, Green och Hybrid. Det finns dock ytterligare ett alternativ, även om det inte rekommenderas av Vetenskapsrådet, och det innebär att forskaren får tillgängliggöra sin artikel på det egna lärosätets webbplats. I det fallet rekommenderas att forskaren också lägger upp en kopia i det digitala arkivet, som öppnas när embargotiden för publikationen har löpt ut. Detta alternativ kan övervägas i de fall forskare publicerar sig i tidskrifter som inte erbjuder Gold, Green eller Hybrid Open Access.

Vinnova

I dagsläget har Vinnova inget krav på Open Acces, men detta ska införas. År 2019 gick de med i cOALition S där de tillsammans med övriga svenska finansiärer arbetar för att skapa liknande riktlinjer och guider som övriga finansiärer i koalitionen. I och med detta ska alla forskningsprojekt som får beslut om finansiering från år 2021 följa principer för Open Access vid publicering. Kravet gäller artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men inte andra publikationstyper.

Forte

Krav på Open Access finns i Fortes generella bidragsvillkor. Där står bland annat att projektledaren ska garantera att forskningsresultaten finns tillgängliga Open Access inom sex månader efter publicering. I de fall parallellpublicering sker i öppna institutionella arkiv, ska deposition ske vid publiceringstillfället och göras öppet tillgängligt inom sex månader.

Riksförbundet HjärtLung

I nuläget finns ingen uttalad policy kring Open Access, men Riksförbundet HjärtLung välkomnar att deras finansierade forskning publiceras fritt tillgängligt.

Sanofi

Sanofi har ingen specifik policy kring krav på Open Access. De uppger istället att det är detaljerna i deras gällande avtal som ska efterföljas.

Kostfonden

Har ingen policy kring Open Access i nuläget.

Cancerfonden

I dagsläget finns inget krav, däremot stödjer och rekommenderar de publicering Open Access. De hänvisar istället till den förvaltande myndighetens policy kring Open Acces, som anslagsmottagarna ska rätta sig efter vid publicering.

Wallenbergstiftelserna

Stiftelserna har olika krav vad gäller Open Access. Stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse tillämpar Open Access. Läs mer om vad som gäller för respektive stiftelse via länken nedan.

Svenska läkaresällskapet

Uppger inget specifikt krav på Open access.

AFA Försäkring

AFA Försäkring ställer krav på Open Access. I ansökan ska forskaren redogöra för hur forskningen ska göras tillgänglig, vilket är ett krav för att ansökan ska beviljas.  

Övrigt

Internationella forskningsfinansiärer med Open Access-krav finns på Sherpa's sidor.