Hoppa till innehållet

Finansiärers krav på Open Access

Ibland kan det vara svårt att hitta information om vilka Open Access-modeller som olika forskningsfinansiärer tillämpar. Här hittar du länkar och information om vilka krav som gäller för Region Norrbottens vanligaste forskningsfinansiärer.

Svenska och internationella forskningsfinansiärer kan ha olika krav på Open Access-publicering, exempelvis Gold, Green eller Hybrid Open Access. Här har vi samlat länkar till några av de vanligaste forskningsfinansiärerna inom Region Norrbotten, där du kan hitta information om deras krav på Open Access.

AFA Försäkring

AFA Försäkring ställer krav på Open Access. I ansökan ska forskaren redogöra för hur forskningen ska göras tillgänglig, vilket är ett krav för att ansökan ska beviljas.  

Cancerfonden

I dagsläget finns inget krav, däremot stödjer och rekommenderar de publicering Open Access. De hänvisar istället till den förvaltande myndighetens policy kring Open Acces, som anslagsmottagarna ska rätta sig efter vid publicering.

Forte

Forte har från och med 2021 implementerat de krav och villkor som ingår i Plan S. Det innebär att resultat av forskning som har beviljats med bidrag från Forte ska publiceras öppet tillgängligt utan fördröjning. Kravet gäller än så länge bara vetenskapliga artiklar publicerade i tidskrifter eller konferensrapporter.

Publicering ska ske på något av följande sätt:
•    Gold Open Access (i öppet tillgängliga tidskrifter och på öppet tillgängliga   plattformar)
•    Hybrid (i transformativa tidskrifter eller i tidskrifter under transformativa avtal)
•    Green Open Access (i prenumerationstidskrifter, under förutsättning att den slutliga publicerade versionen av artikeln eller en sakkunniggranskad och författargodkänd version av artikeln samtidigt deponeras i ett öppet tillgängligt arkiv/repositorium).

Öppen licens (CC BY) ska användas vid publicering. Läs mer nedan:

Hjärt-Lungfonden

I dagsläget finns inget krav på att forskning finansierad av Hjärt-Lungfonden ska publiceras Open Access.

Kostfonden

Har ingen policy kring Open Access i nuläget.

Nordiska ministerrådet

Enligt Nordiska ministerrådets policy ska alla skriftliga publikationer utgivna av Nordiska ministerrådet publiceras Open Access i elektroniskt format på deras publikationsplattform. Fulltexten ska innehålla den metadata som krävs och enligt rekommendation ska publikationerna också uppfylla tillgänglighetskriterierna för personer med synnedsättning eller lässvårigheter.

Riksförbundet HjärtLung

I nuläget finns ingen uttalad policy kring Open Access, men Riksförbundet HjärtLung välkomnar att deras finansierade forskning publiceras fritt tillgängligt.

Sanofi

Sanofi har ingen specifik policy kring krav på Open Access. De uppger istället att det är detaljerna i deras gällande avtal som ska efterföljas.

Svenska läkaresällskapet

Uppger inget specifikt krav på Open access.

Vetenskapsrådet

Publiceringsresultat från forskning som helt eller delvis finansierats av Vetenskapsrådet ska vara omedelbart öppen tillgängliga för alla, utan fördröjning. Det innebär att publicering med öppen tillgång ska ske samtidigt som forskningsresultaten publiceras i annan form, till exempel i en prenumerationsbaserad tidskrift. Kravet gäller alla typer av vetenskapliga publiceringar till exempel artiklar, monografier, böcker och bokkapitel. De nya riktlinjerna gäller för forskare som får bidrag från och med oktober 2022.

Öppen licens (CC BY) ska användas vid publicering. Den licensen kan även användas för böcker men i vissa fall kan olika licenser behöva användas för text och bildmaterial. Läs mer nedan i länken:

Vinnova

Vinnova har från och med 2021 implementerat de krav och villkor som ingår i Plan S. Det innebär att resultat av forskning som har beviljats med bidrag från Vinnova ska publiceras öppet tillgängligt utan fördröjning. Kravet gäller än så länge bara vetenskapliga artiklar publicerade i tidskrifter eller konferensrapporter.

Publicering ska ske på något av följande sätt:
•    Gold Open Access (i öppet tillgängliga tidskrifter och på öppet tillgängliga plattformar)
•    Hybrid (i transformativa tidskrifter eller i tidskrifter under transformativa avtal)
•    Green Open Access (i prenumerationstidskrifter, under förutsättning att den slutliga publicerade versionen av artikeln eller en sakkunniggranskad och författargodkänd version av artikeln samtidigt deponeras i ett öppet tillgängligt arkiv/repositorium).

Öppen licens (CC BY) ska användas vid publicering. Läs mer nedan:

Wallenbergstiftelserna

Forskning finansierad av Stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med Open Access. Respektive universitets regler för Open Access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar. Läs mer om vad som gäller för respektive stiftelse via länken nedan.

Övrigt

Internationella forskningsfinansiärer med Open Access-krav finns på Sherpa's sidor.