Hoppa till innehållet
Foto: FOTO: Linnéa Bergenudd

Systematiska översikter

En systematisk översikt är en sammanställning över allt relevant material inom en särskild forskningsfråga. Frågeställningarna är noggrant formulerade och informationssökningen baseras på specifika kriterier.

Systematiska översikter förekommer inom olika forskningsämnen och syftet kan variera. Ett syfte kan exempelvis vara att kartlägga litteraturen inom ett ämnesområde, eller att ta fram statistiska mått av behandlingseffekter. 

Biblioteket kan stödja dig i:
 • Övergripande om metod
 • Formulera och strukturera en forskningsfråga
 • Skapa sökfråga
 • Litteratursökning
 • Screening-verktyg
 • Referenshanteringsprogram
 • Dokumentation

Vad kännetecknar en systematisk översikt?

Att göra en systematisk översikt är ett tids- och resurskrävande arbete. Frågeställningarna är väldigt specifika och tydligt formulerade. Informationssökningen genomförs efter noggrant utvalda kriterier baserade på syftet med översikten. Målet är att hitta material som både är heltäckande och relevant enligt de utvalda kriterierna.

Du behöver:
 • Hålla dig till en strikt metod
 • Använda dig av många källor och verktyg
 • Bedöma och summera det material som du får fram genom sökningarna

Det finns olika typer av översikter, exempelvis rapid review, scoping review och systematic review. En del är mer omfattande än andra. 

Hur ser arbetsgången ut?

Arbetsgången vid en systematisk översikt bygger ofta på följande steg:

Formulera och strukturera en forskningsfråga:
 • Formulera forskningsfrågan. För att strukturera frågan finns olika modeller, exempelvis PICO, PEO, SPICE eller SPIDER.
 • Fastställ eventuellt andra inklusions- och exklusionskriterier, exempelvis gällande publikationstyper, publikationsår och studiedesign/metod.
Skapa sökfråga:
 • Identifiera söktermer från forskningsfrågan.
 • Hitta fler söktermer genom exempelvis guldstandardartiklar, expertutlåtanden, konceptanalyser, ämnesordlistor, referenslistor och citeringar.
Litteratursökning:
 • Gör en systematisk litteratursökning i databaserna du har valt ut på förhand.
 • Komplettera sökningen med andra metoder vid behov, till exempel genom manuell sökning i utvalda tidskrifter.
Dubbletter:
 • Rensa eventuella dubbletter med hjälp av ett screening-verktyg eller referenshanteringsprogram.
Granskning:
 • Granska de studier som framkommit i litteratursökningen utifrån inklusions- och exklusionskriterierna, relevans och kvalitet. Ofta genomförs en första granskning genom att läsa abstracts. Vid den efterföljande granskningen kan man sedan läsa fulltexterna till de publikationer som har gått vidare.
 • Ta ut, sammanställ och analysera relevant data från de kvarvarande publikationerna.
 • Inom vissa ämnesområden utförs en evidensgradering där tillförlitligheten av resultatet bedöms. För bedömning kan exempelvis det internationella graderingssystemet GRADE användas.
Dokumentation
 • Redovisa tydligt hela processen i den färdiga systematiska översikten. Det ska vara möjligt att följa, värdera och återskapa arbetet som lett fram till den systematiska översikten.

Användbara länkar