Hoppa till innehållet

Besöksnäringens betydelse ska utvärderas

Publicerad: 31 oktober 2016

Sedan år 2000 har antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Norrbotten och norra Västerbotten ökat med 90 procent. Nu ska Luleåforskarna Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo utvärdera besöksnäringens betydelse för regionens tillväxt.

Norra Sveriges ekonomi har länge varit beroende av exporten från starka basindustrier. I den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2020 lyfts behovet av en breddad arbetsmarknad och ett diversifierat näringsliv fram, inte minst för att göra effekterna av konjunktursvängningar mindre kännbara.

– Besöksnäringen framhålls som ett viktigt komplement till andra starka näringar i regionen. Med fler ben att stå på minskar konjunkturkänsligheten, säger Daniel Örtqvist, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Han ska tillsammans med forskningsingenjör Thomas Ejdemo ta fram en rapport om besöksnäringens roll för Norrbottens tillväxt 2007-2015. Rapporten, som ska vara klar nästa höst, är en del av projektet ”Regional förnyelse”, som finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Tittar på offentliga satsningar

Mellan 2007 och 2015 betalades 232 miljoner kronor ut i projektstöd till företag inom besöks- och upplevelsenäringen i regionen. Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo ska bland utvärdera vilken effekt dessa offentliga satsningar har haft för företagen, men även för samhällsutveckling som infrastruktur, kompetensförsörjning och kommuners arbetssätt och organisering av sitt näringslivsarbete.

De två Luleåforskarna kommer i sitt projekt summera befintliga analyser och undersökningar, men också intervjua företrädare för besöksnäringen i regionen. Rapporten är tänkt att användas som ett kunskapsunderlag för framtida prioriteringar och strategiska satsningar inom besöksnäringen i Norrbottens län.

– Vi vill ge en bild av både förutsättningar och utmaningar. Vi ska bland annat ta reda på hur branschen upplever olika typer av företagsstöd. Finns det några som vill dela med sig av sina erfarenheter så får de gärna kontakta oss, säger Thomas Ejdemo.

Siffror från den regionala organisationen Swedish Lapland Visitors Board, som samlar 16 kommuner i Norrbotten och norra Västerbotten, visar att besöksnäringen vuxit kraftigt de senaste decennierna. I fjol omsatte besöksnäringen inom Swedish Lapland-området 6,1 miljarder kronor, vilket är 150 procent mer än år 2000. Under samma tidsperiod har sysselsättningen inom näringen ökat med 90 procent, till 3700 sysselsatta (årsverken).

Efterfrågad forskning

– Det är mycket välkommet att besöksnäringen analyseras och beforskas mer. Det är en basnäring i dag och det behövs undersökningar för att vi ska veta vilka insatser som är relevanta att sätta in framgent. Branschen har en enorm tillväxtpotential, som vi måste ta tillvara på, säger Erica Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo konstaterar att prognoserna tyder på en fortsatt god utveckling för besöksnäringen.

– Det är en sysselsättningsintensiv bransch, som i högre grad än många andra branscher erbjuder arbete för både kvinnor och män, och som dessutom har stor betydelse för att utveckla de natur- och kulturvärden vi har i länet. Det ger mervärden även för oss som bor här, säger Daniel Örtqvist.

Han påpekar att besöksnäringen är komplex och att det krävs en förståelse för den nätverksekonomi som företagen i branschen verkar inom. I nätverksekonomin ingår företag i olika kluster, som tillsammans attraherar fler kunder än de skulle ha gjort var och en för sig.

– Företag på samma plats är inte nödvändigtvis konkurrenter, utan kan komplettera varandra och bredda erbjudandet för de kunder som kommer till orten.

I media:

Taggar