Hoppa till innehållet
Krisitna Johansson  och Jeaneth Johansson
Kristina Johansson och Jeaneth Johansson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny forskningsrapport om statens krisstöd

Publicerad: 13 februari 2023

Samhället måste bli bättre på att ta hänsyn till miljö-, klimat och jämställdhetsmål i sitt krisstöd. Det konstateras i en rapport från Luleå tekniska universitet i vilken de offentliga insatserna under covid-19 pandemin analyseras.

– Vi måste i förväg integrera dessa parametrar i vår krisplanering. När krisen väl är här finns ingen tid för det. Annars finns det risk för att det statliga krisstödet förstärker existerande ojämställdhet och underminerar miljö- och klimatarbetet, säger Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation och en av forskarna bakom rapporten.

Rapportens underlag består av intervjuer och workshopar med anställda på Region Värmland, Inkubatorn Bizmaker, Swedish Gender Equality Agency, Skatteverket och Tillväxtanalys som jobbar med jämställdhets- eller miljöfrågor.

Stor fokus på ekonomi

Intervjusvaren visade att organisationer lägger stort fokus på ekonomiska frågor, att de som jobbar med jämställdhets- och hållbarhetsfrågor inte möts och delar kunskaper med varandra samt att det inte görs någon uppföljning av vilka effekter krisstödet får på jämställhet och hållbarhet.

– Organisationer uppvisar ett sorts silotänkande i de här frågorna. Det är problematiskt eftersom det rör sig om komplexa problem som kräver en mångfald av perspektiv för att kunna hanteras, säger Jeaneth Johansson.

I rapporten konstateras vidare att det saknas tydliga rutiner samt att organisationerna behöver kompetensutveckling i datainsamling och dataanalys av frågor som berör jämställdhet och hållbarhet.

– Det är viktigt att förstå hur hållbarhet och jämställdhet samverkar och hur man allokerar resurser för att kunna fatta rätt beslut, säger Jeaneth Johansson.

Inom ramen för projektet har forskarna tagit fram ett verktyg för att göra organisationerna bättre beredda på nästa kris. Verktyget innehåller bland annat ett frågepaket som ska medvetandegöra organisationerna om vad de behöver förbättra.

– Verktyget har ett normkritiskt och normkreativt perspektiv som hjälper organisationerna att identifiera arbetsrutiner som behöver förändras, säger Kristina Johansson, som är universitetslektor i arbetsvetenskap.

Snedfördelning mellan män och kvinnor

Rapporten innehåller en fallstudie genomförd av hur kortidsstödet har tillämpats under Covid-19 pandemin. Studien visar att det finns en snedfördelning mellan män och kvinnor som framför allt beror på att stödet har betalats ut till mansdominerade och jämställda näringsgrenar i långt högre utsträckning än till kvinnodominerade näringsgrenar.

– Det är inte korttidstöden i sig som skapar ekonomisk ojämlikhet. Men när stöd som utformas utifrån till synes könsneutrala antaganden om arbete och anställning i mansdominerade industrier tillämpas på ett arbetsliv som de facto är segregerat så förstärks existerande ojämlikhetsmönster, säger Kristina Johansson som har genomfört studien.

Forskningsprojektet ”RIKARE Krisstöd” har genomförts av Luleå tekniska universitet och RISE i samarbete med Region Värmland, Jämställdhetsmyndigheten och Bizmaker under åren 2021 och 2022 med finansiering från Formas. 

Kontakt

Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson, Professor

Telefon: 0920-492364
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Kristina Johansson

Kristina Johansson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492943
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Taggar