60 miljoner kronor till säkerhetsforskning

Publicerad: 23 april 2008

Den 18 april beviljade EU:s regionala fond 31 miljoner kronor till ett projekt som ska resultera i forskning om och utveckling av produkter och tjänster som hjälper till att upptäcka risker, att skydda samhället från allvarliga påfrestningar, att lösa krissituationer och att bygga upp och återställa efter olyckor.
- Det ska bli både spännande och utmanande att leda det här arbetet, säger professor Milan Veljkovic, verksamhetsledare för Centrum för riskanalys och riskhantering, CRR.

Projektet – som fått namnet Nordic safety and security (NSS) – är ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och de båda universiteten i Luleå och Umeå. Projektledare är professor Milan Veljkovic vid Luleå tekniska universitets Centrum för riskanalys och riskhantering, CRR, tillsammans med docent Åke Sällström vid CBRNE-centrum vid Umeå universitet (CBRNE är en förkortning av kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva säkerhetsrisker).

Projektets syfte är forskning om och utveckling av produkter och tjänster som på olika sätt kan upptäcka risker, skydda samhället från allvarliga påfrestningar, lösa krisstuationer och bygga upp och återställa efter olika typer av olyckor. Några av de frågor som kommer att studeras närmare inom ramen för projektet är:

* risker för ras och olyckor i byggnader och anläggningar,

* effektiva kommunikationssystem för stöd i krissituationer,

* övningar och utbildningar för krissituationer, samt

* beslutsstöd i krissitautioner.

Vid Luleå tekniska universitet utbildas brandingenjörer och i Umeå poliser och ambulanssjukvårdare – yrkesgrupper som arbetar tillsammans i olika krissituationer. Målet är att de nu ska samarbeta redan under utbildningen och att det samarbetet ska resultera i gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt.

-  Bakgrunden till projektet är att samhället blir alltmer komplicerat och att riskerna för olycksfall och kriser därmed ökar. Stora satsningar görs i Sverige och i övriga världen för att minimera sådana risker. I EU:s ramprogram för forskning och utveckling avsätts stora summor för dessa frågor och meningen är att vi på LTU och Umeå universitet ska konkurrera på en europeisk arena med forskning och utveckling, säger professor Milan Veljkovic, verksamhetsledare vid Centrum för riskanalys och riskhantering (CRR) och en av två projektledare.

Som alltid i den här typen av projekt kommer samverkan att ske med flera företag; LKAB, SSAB, Banverket, Vägverket, Vattenfall, Skanska, Bodens kommun, Försvarsmakten, länsstyrelsen samt andra företag och myndigheter som är intresserade av säkerhetsfrågor.

- EU:s regionala fond skjuter till 31 miljoner kronor under förutsättning att de båda universiteten tillsammans skjuter till lika mycket – totalt får vi alltså en budget på över 60 miljoner kronor, säger Milan Veljkovic.

Arbetet kommer att bedrivas vid flera av LTU:s institutioner och involvera ett stort antal forskare, främst vid Samhällsbyggnad, Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, Arbetsvetenskap, Tillämpad kemi och geovetenskap samt Industriell ekonomi och samhällsvetenskap. I Umeå medverkar flera enheter och institutioner vid universitetet och landstinget, bland annat Näringsliv och samverkan, Datavetenskap, Pedagogik, Polisutbildningen, Omvårdnad, Anestesi, Akutmedicin, Kirurgi samt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Upplysningar: Projektledare Milan Veljkovic, tel. 0920-49 23 87, 070-608 47 31, professor Lennart Elfgren,  tel. 0920-49 13 60, 070-689 13 60, professor Lennart Karlsson, 0920-49 12 79, 070-590 32 42 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se