Hoppa till innehållet
Bo jonsson
Bo Jonsson, prefekt för Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ris och ros för ämneslärarutbildningar för gymnasiet

Publicerad: 19 februari 2020

Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildningar som leder till ämneslärarexamen mot gymnasiet är klar. För Luleå tekniska universitet blev resultatet att gymnasielärarutbildningar i ämnena dans, musik, matematik och samhällskunskap inte når upp till UKÄ:s kvalitetskrav och behöver förbättras.

– Vi tar kritiken i utvärderingen på största allvar och det som framkommer är viktiga verktyg för att säkra kvaliteten i vår ämneslärarutbildning. Vi kommer nu att noga gå igenom kritiken och se över förutsättningarna för att kunna driva respektive inriktning med god kvalitet, samt genomföra de åtgärder som behövs för att rätta till bristerna som UKÄ pekat på, säger Bo Jonsson, prefekt för Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet.

I dag släppte UKÄ sin utvärdering av ämneslärarutbildning för gymnasielärarexamen. Kvaliteten på den utbildningsvetenskapliga kärnan bedöms vara tillfredsställande för alla inriktningar och får omdömet, hög kvalitet.

Det samlade omdömet för ämneslärarutbildningen i ämnet svenska för gymnasieskolan är hög kvalitet och inga åtgärder behövs. UKÄ lyfter bland annat fram att lärarna är väl försörjda med kompetens inom både ämne och ämnesdidaktik, och det finns en mycket bra balans mellan vetenskaplig kompetens och professionsinriktad kompetens. 

– Det innebär att våra studenter får en bra kunskap i sitt ämne och användningen av utbildningsvetenskapen i sin lärarprofession, säger Bo Jonsson.

I undervisningsämnena dans, musik, matematik och samhällskunskap bedömer UKÄ att kvaliteten inom viktiga områden är bristande. Luleå tekniska universitet har nu ett år på sig att presentera åtgärder för respektive inriktning.

Tydligare länk mellan forskning och utbildning behövs

Ämneslärarutbildningen mot gymnasiet inom musik samt dans fick utlåtandet bristande kvalitet trots att den konstnärliga kompetensen bedöms som god. UKÄ anser bland annat att det behövs fler lärare som disputerat på vetenskaplig grund i ämnena, med forskning som har relevans för utbildningarna. Det behövs också tydligare fördjupning i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Inom ämneslärarutbildningen mot gymnasiet fick inriktningarna matematik och samhällskunskap utlåtandet bristande kvalitet, även om UKÄ anser att lärarna på utbildningarna har god vetenskaplig kompetens. Inom matematik behövs däremot starkare kompetens för att säkerställa att utbildningen är relevant och verkligen förbereder studenterna för lärarens verklighet. När det gäller samhällskunskap skriver UKÄ att personalen som undervisar saknar egen lärarutbildning och yrkeserfarenhet inom gymnasieskolan samt att den vetenskapliga miljön där utbildningen bedrivs inte har en tydlig koppling mellan utbildning och forskning. Målen uppfylls när det handlar om förmågan att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik. Didaktik handlar om alla faktorer som påverkar undervisning och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Enligt utvärderingen lär sig lärarstudenterna också att utveckla och stimulera varje elevs lärande, liksom att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat.

Luleå tekniska universitet har sedan tidigare sett ett behov av att stärka forskningens koppling till lärarutbildningarna och grund- och gymnasieskolans verksamhet. Det har bland annat lett till forskarskolan Profs med tio doktorander med fokus på praktiknära forskning i skolmiljö.

– Det är en av de satsningar som universitetet gör redan nu för att stärka den vetenskapliga ämneskunskapen och den didaktiska kopplingen till ämnena, men ytterligare åtgärder kommer att behövas, avslutar Bo Jonsson.

Kontakt

Bo Jonsson

Bo Jonsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-491717
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle