Hoppa till innehållet

Årets hedersdoktorer utsedda

Publicerad: 16 juni 2015

Luleåfödda författaren Katarina Kieri, forskningschefen vid Ericsson Sara Mazur, Hans Hansson VD för Swerea Sicomp, Piteå och vice VD för Tyréns, Birgitta Olofsson, är utsedda till 2015 års hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.

Det är de tekniska och filosofiska fakulteterna vid Luleå tekniska universitet som utser hedersdoktorerna som sedan får sina doktorshattar eller kransar vid den akademiska högtiden som hålls i november.

Fakulteterna utser vardera två hedersdoktorer. Ericssons forskningschef Sara Mazur och författaren Katarina Kieri har båda utsetts till filosofie hedersdoktor.  

– Att Katarina Kieri lyfter fram regionen i sitt författarskap och att hon sätter fokus på unga och betydelsen av språket, i en tid när undersökningar visar på negativa trender avseende ungas läsande och läsförståelse, tycker vi är värda att uppmärksammas och lyftas fram, säger Cathrine Norberg, dekan för filosofiska fakulteten vid Luleå tekniska universitet.

En del av motiveringarna till att utse Katarina Kieri och Sara Mazur till filosofie hedersdoktorer lyder:

Katarina Kieri
Kieris författarskap karaktäriseras av lågmäldhet och vördnad för det skrivna ordet. Hon betonar språkets och litteraturens betydelse för alla, och menar att i en tid där ungdomars läsvanor beskrivs som problematiska, bör litteraturen, liksom all annan konst, lyftas fram och tillmätas ett större värde. Hennes poetiska språkbruk i beskrivningar av vardagsnära ämnen gör henne till en säregen röst i svensk litteratur.

Sara Mazur
Sara Mazurs insatser inom informations- och kommunikationsteknikområdet är betydelsefulla för den forskning som bedrivs inom universitetets fakultetsöverskridande starka forsknings- och innovationsområde Möjliggörande IKT.

Samarbetet med Ericsson Research i Luleå har under ledning av Mazur resulterat i såväl regionala som internationella samarbetsprojekt, exempelvis inom mobila tjänster, gruvkommunikation och molnlösningar för datacentra, men även i värdefulla personalutbyten.

Den tekniska fakultetens val av hedersdoktorer 2015 föll på VD för Swerea Sicomp, Hans Hansson som utbildat sig till civilingenjör vid dåvarande Luleå tekniska högskola samt vice VD för Tyréns med ansvar för strategisk utveckling inom samhällsbyggnadssektorn, Birgitta Olofsson.

Birgitta Olofsson blev civilingenjör 1982 vid dåvarande Tekniska högskolan i Luleå och hörde till den första kullen studenter som examinerades från civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik.

Delar av motiveringarna till att utse Hans Hansson och Birgitta Olofsson till teknologie hedersdoktor lyder:

Hans Hansson
I samverkan mellan universitetet och Swerea Sicomp har en stor mängd examensarbeten och projektkurser genomförts. Swerea SICOMP har finansierat tio doktorander vid Luleå tekniska universitet. Ett antal delade tjänster har också etablerats och som ytterligare ett bevis på de starka band som knutits mellan parterna och på att denna samverkan är av högsta kvalitet, arbetar idag vid institutet 14 personer som avlagt doktorsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Universitetets professorer i forskningsämnen som Strömningslära, Trä- och Bionanokompositer, Datorstödd maskinkonstruktion samt Energiteknik har tidigare varit anställda vid Swerea SICOMP. Hansson har också stimulerat och möjliggjort bildandet av gemensamma forsknings- och kompetenscentra.  Detta har resulterat i ett stort engagemang för universitetet, exempelvis inom Svenskt vindkrafttekniskt centrum samt i etablerandet av det gemensamma kompetenscentret Composite Centre Sweden.

Birgitta Olofsson
Birgitta Olofsson har tillsammans med forskningsämnena Träbyggnad och Bygg-produktion spelat en betydande roll både i uppstart och under genomförandet av forskningsprogrammet Lean Wood Engineering.

Tillsammans med VA-teknik har hon varit en av de drivande industriföreträdarna i planering och möjliggörandet av forskningsprogrammet ATTRACT. Tillsammans med hennes övriga insatser har dessa engagemang stor betydelse för utvecklingen av Attraktivt samhällsbyggande, ett av universitetets starka forsknings- och innovationsområden. Birgitta Olofssons position som ledamot i styrelsen för Järnvägstekniskt Centrum är också viktig för Hållbara transporter, ett annat av universitetets starka forsknings- och innovationsområdena.