Hoppa till innehållet

Avfallshantering och utarmat uran ämnen i workshop

Publicerad: 22 november 2011

Hur kan man på ett säkert sätt förvara miljöfarligt avfall i deponier över lång tid och hur kan man isolera utarmat uran från vapen och ammunition, som använts i Irakkriget. Det är två frågor som dominerade en workshop nyligen vid Luleå tekniska universitet. Vid workshopen deltog bl a en talman från Iraks parlament och landets miljöminister

- Vi har sedan tidigare ett samarbetsavtal med Irak om forskningssamarbete och genom den här workshopen har vi fått möjlighet att bl a fokusera på ett för Irak angeläget problem, nämligen hur rester från Irakkriget i form av vapen och ammunition, som är smittat av utarmat uran, kan isoleras och deponeras, säger professor Sven Knutsson vid LTU och ansvarig för workshopen.

Ett 70-tal personer deltog i workshopen, varav ett 30-tal från Irak. Deponier av farligt avfall och dess konsekvenser för hälsa och miljö är det tema som workshopen fokuserade på. Det gav en möjlighet för specialister att diskutera hur deponier bör utformas baserat på geologiska, geotekniska och jord-fysiska frågor samt även byggmetoder. Förhållanden i olika klimatzoner är en annan viktigt parameter i sammanhanget.

Utarmat uran är ett stort problem i Irak efter kriget. Det har använts i bl a projektiler och spridits antingen som ånga eller små partiklar vilket innebär att radioaktivt stoff kontaminerat stora områden. Insamling och slutförvaring av utarmat uran var några av workshopens diskussionspunkter. Det klargjordes bl a att uran är mycket farligt för människor och miljö eftersom det är tillverkat av kärnavfall som innehåller flera olika radioaktiva isotoper och andra farliga kemikalier. När det används i vapen och ammunition släpps alfa, beta och gammapartiklar ut som kan orsaka allvarliga biologiska skador. Ett av workshopens slutsatser och krav är att ett förbud ska införas mot tillverkning, transport, lagring och användning av sådana vapen i framtiden, ett krav som även har brett stöd i FN:s generalförsamling.

En utmaning för vetenskapsmän, forskare och institutioner är att hitta lösningar som kan minimera strålning som annars kan finnas kvar i miljontals år och utgöra ett allvarligt hälso- och miljöproblem. Snabba och omedelbara åtgärder efterlystes från den Irakiska regeringen för att minimera problemen. Några av förslagen efter workshopen var att inrätta en ”High Commision” där relevanta myndigheter, forskare m fl bör ingå, som får befogenheter att vidta lämpliga åtgärder för att bli av med avfallet, att Irakisk personal ska utbildas av internationella institutioner och universitet hur avfallet kan tas omhand och att kontaminerat material ska samlas och förvaras på obefolkade, sk ”hot spot” platser. Till detta kommer en lång rad åtgärdspunkter som hur man väljer ut och utformar deponier, information till allmänheten t e x genom föreläsningar i skolor m m.

Vid workshopen deltog bl a talmannen i Iraks parlament, landets miljöminister, Iraks ambassadör och kulturattaché i Stockholm samt en rad specialister som är intresserade av design och prestanda för deponier avsedda för farligt avfall. 

Taggar