Hoppa till innehållet

Forskare påverkar viktigt miljöbeslut

Publicerad: 31 juli 2013

En tredjedel av dagens bensin och dieselanvändning i Sverige skulle kunna ersättas med biodrivmedel. Det framgår av ett viktigt underlag som Joakim Lundgren, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet har medverkat till inför kommande politiska beslut om en fossilfri fordonstrafik år 2050.

Joakim Lundgren har i samarbete med Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och f3 (Swedish Knowledge Centre for Renewable Motor Fuels) bidragit till en av 17 underlagsrapporter inför ett kommande regeringsbeslut i frågan. Rapporten bildar underlag i den statliga utredningen ”FossilFri Fordonstrafik” FFF som väntas lägga fram sina förslag den 16 december.

”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel” är titeln på rapporten som han medverkat i och som bland annat slår fast att Sverige kraftigt kan öka produktionen av biodrivmedel. Det är idag möjligt att öka produktionen från 3 Terawattimmar (TWh) till 25-30 TWh enligt rapportförfattarna. Det motsvarar ca en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel för vägtransporter och går att uppnå utan att konkurrera om råvaran med skogsindustri och jordbruksproduktion anser forskarna. På 30-50 års sikt bedömer man att produktionen kan öka till 80-100 TWh per år, bland annat genom att öka produktiviteten inom skogsbruket.

De råvaror som forskarna räknar med ska öka i framtiden, bl a på grund av effektivare odling och varmare klimat, är från skogen olika former av avverkningsrester och från jordbruket skörderester och energigrödor.

I rapporten har man tagit hänsyn till hela produktionskedjan fram till färdig produkt (LCA-analys), dvs från bioråvara till ett hållbart drivmedel i tanken på ett fordon. Produktionsprocessen för biodrivmedel är komplex och innefattar ett stort antal processer och forskarna har studerat var och en av dessa för att få fram tillförlitliga förslag.

- Det går till exempel inte att bedöma hållbarhet för en viss typ av drivmedel, utan varje produktionssystem måste bedömas utifrån dess specifika förutsättningar. Det kan finnas geografiska skillnader, olika råvaror och produktionsvolymer. Även hur biprodukter nyttjas är mycket viktigt, säger Joakim Lundgren.

Därför bör Sverige inte favorisera vissa biodrivmedel utan istället premiera de mest hållbara produktionssystemen, menar Joakim Lundgren och hans medförfattare.

I underlagsrapporten slår han och hans kollegor också fast att förutsättningarna för att kommersiellt utveckla och implementera olika biodrivmedelssystem skiljer sig åt och beror på faktorer som befintlig infrastruktur, fordonsteknik, investeringsnivåer osv. Denna komplexitet ställer i sin tur krav på utformningen av de styrmedel som krävs för att i tillräckligt snabb takt öka såväl produktionen som användningen av hållbara biodrivmedel i stor skala.

Taggar