Pejvak Oghazi, nybliven doktor vid Luleå tekniska universitet.

Hjälpmedel för konkurrensutsatta företag

Publicerad: 28 december 2009

Dagens marknad för företagen är mer konkurrensutsatt än någonsin tidigare. Globalisering, tekniska framsteg och nya produktkrav från kunder leder till nya
ledningsmetoder och affärsmodeller. För att företagen ska kunna bibehålla sina marknadsandelar och även växa krävs att man är lyhörd för nya åtgärder.

- Företag som strävar efter att uppnå en hög prestation och därmed en stark position på marknaden, bör överväga ett omfattande samarbete med sina partner (leverantörer och kunder) i försörjningskedjan (Supply chain), säger Pejvak Oghazi, nybliven doktor vid Luleå tekniska universitet.

De flesta företag jobbar och levererar sina produkter med hjälp av andra företag. Istället för att fokusera på konkurrens, bör företagen inrikta sig på att förbättra sin kärnverksamhet och jobba med fokus på sina leverantörer och kunder. I sin forskning konstaterar Pejvak Oghazi att modern informations- och kommunikationsteknik ger företag nya verktyg att agera och konkurrera på en global marknad. Han pekar ut underleverantörskedjan som det område som gynnas mest av detta. Supply chain management berör allt hos företagen från materialflöde och ekonomi till information mellan affärskedjans parter och mycket mer.

I sin forskning, där han undersökt svaren från drygt 400 medelstora och stora svenska företag kan han ge klara besked om hur detta återspeglas i företagens vardag. Resultatet visar bland annat att det finns ett klart och tydligt samband mellan Supply Chain integration och användningsgrad av olika affärssystem och dess moduler.

- När det gäller de centrala frågorna i avhandlingen, integration av ”Supply chain” och samarbete mellan företag (leverantörer till kunder) på olika nivåer, implementeringsgraden av olika system samt användandet av teknologier hos dessa företag (t.ex. RFID); visar denna studie att dessa faktorer har en betydande inverkan på företagens konkurrensförmåga och även starkt positivt samband till företagens prestanda i form av olika prestationsnyckeltal, säger Pejvak Oghazi.