Bro över Vindelälven med forskarna Guojing He och Lennart Elfgren i förgrunden.

Översyn av broar leds av LTU forskare

Publicerad: 18 december 2009

Fyra viktiga väg- och järnvägsbroar i Norrbotten och Västerbotten ska studeras av forskare vid Luleå tekniska Universitet i samarbete med ett kinesiskt universitet. Översynerna genomförs av LTU på uppdrag av LKAB, Vägverket och Banverket. Det handlar om att bedöma broarnas status och föreslå åtgärder för ökad livslängd

Just nu pågår översyn av en bro vid LKABs gruvvägsviadukt i Kiruna. Stora delar av Kiruna stad, inräknat broar och annan infrastruktur, påverkas av LKABs gruvverksamhet. Det innebär markförändringar som kan begränsa användbarheten och till och med göra broar obrukbara. Översynen i Kiruna görs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, LKAB och teknikkonsultföretaget Ramböll. I den ingår bland annat att ta fram gränsvärden för hur mycket en bro får deformeras innan man måste vidta åtgärder.

Översynen omfattar även andra broar i Norrbotten och Västerbotten i samarbete med Vägverket och Banverket. Det här är exempel på uppdrag som sparar stora belopp för Sverige och som på sikt kan leda till en växande marknad för olika slags företag.

Behovet av broöversyner kommer också att tas upp vid ett seminarium, måndagen den 21 december 13-15, som Luleå tekniska universitet arrangerar i studio F 1031,  i samarbete med ett kinesiskt universitet. Samarbetet med Central South University of Forestry and Technology i Kina har pågått i 3 år och stöds av biståndsorganet SIDA. Seminariet, som arrangeras av Avdelningen för byggkonstruktion vid LTU, kommer att belysa behov och nytta med broöversyner liksom att samla och vidareförmedla kunskap i ämnet.