Risk för resursslöseri när industriavfall bedöms felaktigt

Publicerad: 24 oktober 2008

I dag läggs stora mängder industriella restprodukter (avfall) på tipp, vilket är väldigt kostsamt och som därför ökat trycket på att materialen i stället ska återvinnas. Många restprodukter – exempelvis schakt- och rivningsmassor, slagg från stålverk och askor från förbränning – skulle kunna användas som ersättning för naturmaterial (grus, sand och krossberg) – i vägar och fyllningar. I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet har Sofia Lidelöw tittat närmare på de påfrestningar denna användning kan innebära på miljön.

Den främsta risken med att återanvända restprodukterna som byggnadsmaterial är att det kan ske en urlakning av förorenande ämnen till den omgivande miljön – en risk som traditionellt undersöks i olika typer av labbförsök. Men eftersom materialen i den naturliga miljön kan komma att utsättas för helt andra påfrestningar kan sådana undersökningar leda till felaktiga miljöriskbedömningar.

- Jag har därför undersökt urlakningen av olika ämnen i fält från ett antal vägar och deponitäckningar byggda med olika typer av restprodukter. Resultaten visar att labbtesterna ofta överskattar risken för urlakning, vilket kan leda till att värdefulla material deponeras i onödan. I några fall var dock urlakningen betydligt högre i fält än vad som förutspåddes i labbförsöken, en underskattning som å andra sidan kan innebära att material tillåts användas på ett olämpligt sätt så att miljön på sikt förorenas, säger Sofia Lidelöw.

Det går alltså inte att bara titta på materialet i sig, man måste också ta hänsyn till var och hur det används när man bedömer om restprodukten kan återanvändas som byggnadsmaterial. De enkla labbförsök som bedömningarna i dag baseras på ger oftast inte en korrekt bild av materialens miljöpåverkan.

Sofia Lidelöw (f. 1977) är född och uppvuxen i värmländska Sunne. Hon läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet och lockades till Luleå tekniska universitet med anledning av det som då var landets enda civilingenjörsutbildning med inriktning på miljöteknik.

Sofia Lidelöw disputerar den 24 oktober med avhandlingen Environmental assessment of construction with recycled materials.

 

Upplysningar: Sofia Lidelöw, tel. 0920-49 14 68, sofia.lidelow@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

 

Relaterade länkar