Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Samverkan stärker skolans vetenskapliga grund

Publicerad: 18 december 2019

Under två år har Ulrika Bergmark, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, arbetat som flexitforskare vid Piteå kommun. En samverkansform där universitetets forskning flyttas ut i samhället med syftet att bygga broar mellan akademi och skolpraktik.

Tjänsten som finansieras av Riksbankens jubileumsfond har inneburit att Ulrika Bergmark anställts på Piteå kommuns utbildningsförvaltning där hon verkat som skolforskare för organisationens medarbetare. Hon har stöttat förvaltningens utvecklingsarbete samtidigt som hon bedrivit egna studier om lärares och rektorers arbete för en mer forskningsbaserad verksamhet.

– All forskningsverksamhet har utgått från de frågor som lärarna och rektorerna själva har identifierat som utvecklingsområden. Under arbetets gång har vi kunnat se att deltagarna utvecklat både sina lärarkunskaper och sin undervisning, något som till stor del beror på att projekten är tydligt integrerade med undervisningen i klassrummen, säger Ulrika Bergmark och understryker vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt i skolan.

Utvecklar yrkesutövningen

– Skollagen är tydlig med att lärare ska bygga undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom denna samverkansmodell har vi lärt oss mycket av varandra samtidigt som lärarna upplever sig tryggare och mer kompetenta i förhållande till uppdraget.

Under åren på Piteå kommun har Ulrika Bergmark studerat organisationens strategier för att nå en vetenskapligt grundad undervisning samt handlett en rad aktionsprojekt som lärarna själva initierat utifrån upplevda utmaningar eller utvecklingsområden.

– Det har handlat om allt från filosofiska samtal med förskolebarn till litteraturstudier på gymnasiet och arbetsformer på Musik & dansskolan. De preliminära analyserna visar projekten skapat bättre relationer med eleverna, något som framför allt syns med de äldre eleverna som jobbar med litteratur. Där säger många att de upplever samtalen som en frizon från allt det övriga som pågår i skolan trots att allt arbete har stöd i forskning och pedagogiska rön, säger Ulrika Bergmark och konstaterar att lärarnas drivkrafter bakom utvecklingsarbete och forskningsbaserad undervisning sträcker sig bortom lagstiftningen.

– När jag frågat om motiv har ingen nämnt skollagen utan det är tydligt att det viktiga är viljan att utveckla professionen, hjälpa eleverna samt att på sikt höja yrkets status.

Kan inte förlita sig på externa medel

Piteå kommun är allmänt ansedd som ett nationellt föredöme vad gäller arbetet för att bygga skolan på vetenskaplig grund. Till exempel har kommunen en vetenskaplig ledare för skolverksamheten samt en magisterutbildning riktad till lärare i samarbete med Umeå universitet. Ulrika Bergmark är dock övertygad om att alla kommuner har möjlighet att satsa på en skola tryggt grundad i forskning och vetenskap.

– En avgörande förutsättning är att arbetet organiseras inom befintlig budget vid respektive kommun. Det går inte att förlita sig på externa medel utan den enda framkomliga vägen är att skolledare avsätter tid och resurser från den egna budgeten annars blir det inte hållbart i längden. Men görs det så kan alla kommuner ta steg mot uppfyllande av lagkravet om vetenskaplighet i skolan.

Skapat ringar på vattnet

Flexitforskartjänsten sträcker sig över tre år där de två första åren spenderas direkt i verksamheten, i detta fall Piteå kommun, och avslutas med ett år på lärosäte. Följaktligen är Ulrika Bergmark i dag tillbaka i tjänst på Luleå tekniska universitet där hon kommer sammanställa forskningsresultaten från åren inom skolverksamheten i Piteå kommun. En tid som skapat bastanta ringar på vattnet.

– Luleå tekniska universitetet skriver nu ett samarbetsavtal med Piteå kommun som innebär att jag kommer att kunna fortsätta jobba ett antal procent av min tid inom Piteå kommun och därtill har även en doktorand från vår forskarskola PROFS (praktiknära skolforskning) knutits till ett pågående aktionsprojekt i Piteå kommuns skolverksamhet.

Relaterade artiklar

Kontakt

Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Professor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491036
Rum: R106 - Luleå»

Taggar