Träproduktutveckling, nytt forskningsämne i Skellefteå.

Publicerad: 17 december 2009

Luleå tekniska universitet har beslutat att inrätta det nya forskningsämnet Träproduktutveckling, vid LTU i Skellefteå. Det nya ämnet är ett viktigt
komplement till de forskningsämnen som redan finns i Skellefteå.

Det nya forskningsämnet Träproduktutveckling kompletterar Träteknik och Träfysik som redan finns i Skellefteå och som även har koppling till SP Träteks verksamhet  i staden. Det nya ämnet breddar forskningen i Skellefteå till att även omfatta snickerisidan.

 

broanimation-skeå-600.jpg

Det nya garaget i kvarteret "Ekorren" i Skellefteå är exempel på träproduktutveckling och en träbro för gång och cykeltrafik, som i dagarna håller på att planeras över Skellefteälven, är ett projekt där träproduktutveckling kommer att bedrivas. Byggandet av en större avancerad träkonstruktion ger en unik möjlighet att i en reell miljö, prova, utveckla och utvärdera analysmetoder för färdiga träkonstruktioner. Den planerade träbron kan på ett exklusivt sätt bidra till träforskningen på specifika områden som: spricktillväxt i stora trätvärsnitt, svikt och vibrationer i plattor, beständighet, mätmetodik, informationsöverföring och som analyshjälpmedel.

Tillförlitlig data och analys av färdiga träkonstruktioner efterfrågas av regionala näringslivet och skapar konkurrensfördelar på internationell basis. Idén är att utöka och förstärka forskningsverksamheten när det gäller egenskaper och utformning av  träprodukter, avsedda för slutanvändaren.  Forskningen bygger vidare på LTUs kompetens genom att utveckla mätteknik och modeller för slutprodukter, t ex träbroar, parkeringshus, fönster och andra konsumentnära produkter. Målet är bättre och billigare produkter med hög beständighet och långsiktiga garantier

För Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun och SP trätek innebär det nya forskningsämnet många fördelar, bl a att det blir en ny professur i träproduktuveckling, men även en rad andra fördelar.  

  • 50 miljoner under 5 år dvs 10 personer nyanställda  
  • Nya smarta träprodukter och stärkta företag
  • LTU Skellefteå stärks och kan nu hantera hela värdekedjan från ”gubbe till stubbe”
  • Utökad samverkan SP Trätek–LTU  som matchar den nationella satsning SP gör på Trämetri och byggkomponentutveckling.

Träindustrin utvecklas till att mer och mer hantera färdiga produkter, dvs. komponenter till flervåningshus i trä och träbroar. Samtidigt har forskning, uppföljning och kvalitetskontroll koncentrerats på framförallt sågat virke och inte på färdiga träprodukter.

Industrialiseringen av träbyggandet medför att stora delar av byggandet kommer att efterlikna en allt mer industriell process. Ett större flöde av likartade komponenter skapar efterfrågan på mera avancerade uppföljningssystem. Träindustrin saknar idag möjligheter att verifiera sina produkter på annat sätt än egna beräkningar.