Hoppa till innehållet

Wallenbergsstiftelsen ”Jubileumsanslaget” - Resestipendier

Publicerad: 24 mars 2021

Resestipendier för doktorander och nydisputerade vid LTU.
Kan sökas kontinuerligt.

Resestipendier från Wallenbergsstiftelsens Jubileumsanslag kan sökas av doktorander samt nydisputerade för resa till konferens i utlandet där eget bidrag ska presenteras - eller för resa i samband med längre tids vistelse vid utländskt universitet. Resestipendium kan sökas från det att du påbörjat dina doktorandstudier - upp till ett år efter disputation om du fortfarande är kvar på universitetet.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett. I ansökan ska framgå varför du söker stipendium; beräknad kostnad för resan; resplan; om du tidigare fått bidrag från stiftelsen; och om du sökt/fått stipendier från annat håll. Stipendiet inkluderar även kostnader för hotell (dock ej konferensavgifter). Stipendiet delas ut i efterskott för uppkomna kostnader. Till ansökan skall bifogas CV samt utdrag ur Ladok. Ansökan skall sättas ihop till en PDF-fil.

Om du har frågor kontakta: anders.henriksson@ltu.se

Ansökan skickas via mail till LTU-registrator, registrator@ltu.se märkt dnr LTU-315-2021.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, födelseort, e-postadress och betyg. Syftet med behandlingen är för att kunna pröva din rätt till stipendium. Vi har fått dina uppgifter från dig, vilka kontrolleras mot våra administrativa system. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter kommer endast behandlas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Wallenbergstiftelsens Jubileumsanslag, vilken delar ut stipendierna i fråga. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig för den angivna behandlingen är Luleå tekniska universitet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post registrator@ltu.se. Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0920 – 49 10 00 eller e-post dataskydd@ltu.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Genom att lämna in ansökningsblanketten godkänner du att vi får behandla de personuppgifter du lämnat för ovan angivna ändamål.