Hoppa till innehållet

Om Honorary Doctors

Birgitta Bergvall-Kåreborn leder nätverket för Honorary Doctors at Luleå University of Technology.

Syftet med nätverket är att kommunicera och information om universitetet i allmänhet och om universitetets samarbete med företag, det omgivande samhället och kulturlivet.

Nätverket eller enskilda medlemmar kan på eget initiativ eller på begäran från universitetet delta i olika aktiviteter relaterade till universitetet, såsom att delta i referensgrupper eller styrelser; upprätta kontakter mellan universitetet och deras eget nätverk eller engagera sig i universitetets innovationer och spin-offs.

Syfte

Nätverkets syfte är huvudsakligen att medlemmarna delges möjlighet att följa universitetets verksamhet och bidra till universitetets fortsatta utveckling.

Nätverkets medlemmar kan, på eget initiativ eller på efterfrågan från universitetet, engagera sig i olika aktiviteter och projekt som är kopplade till universitetet. Aktivitetsgraden kan variera från enskilda medlemmars deltagande genom gästföreläsning till kontaktskapande mellan universitetet och medlemmarnas kontaktnät.

Till aktiviteter och projekt kan både medlemmar och universitetsnära aktörer bjudas in.

Bakgrund

Tekniska och Filosofiska fakulteterna vid Luleå tekniska universitet utser varje år hedersdoktorer. Promovering sker vid den Akademiska högtiden i november. Till hedersdoktor kan utses en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskaplig nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär.

Vid Luleå tekniska universitets 10-årsjubileum, 1981, utnämndes de fyra första Teknologie hedersdoktorerna. År 1998 utnämndes de två första Filosofie hedersdoktorerna. Sammanlagt har xx hedersdoktorer utnämnts till och med år 2020. Av dessa är xx stycken utnämnda som både Filosofie- och Teknologie hedersdoktorer.

Organisation och verksamhet

Nätverket leds av Rektorn vid Luleå tekniska universitet.

Nätverkets verksamhet består av årliga sammankomster med universitetsledning och/eller andra relevanta universitetsnära aktörer samt aktiviteter direkt kopplade till universitetets forskning och utbildning, exempelvis mentorskap, seminarier och gästföreläsningar. 

Nätverket bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet i aktuella omvärldsfrågor, näringsliv och industri samt offentlig verksamhet. Gemensamt kan nätverket och universitetet även bidra i den samhällspolitiska debatten. 

Medlemskap

Alla hedersdoktorer erbjuds gratis medlemskap nätverket.