Avancerad produktionsdesign

Avancerad produktionsdesign

Har ditt företag en önskan om att på något sätt förändra er produktion så ger denna kurs en möjlighet att få hjälp med detta av en grupp civilingenjörsstudenter inom Teknisk design som är i slutet av sin utbildning.

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska utveckla sina kunskaper och förmågor inom området utveckling av produktionssystem. Ett uppdrag inom detta område genomförs av en grupp om 3-4 studenter och samma företag kan erbjuda uppgifter till flera grupper.

Uppdragen handlar ofta om förändringar i produktion, och företagsledningen där projektet genomförs ska kunna använda studien som underlag för att besluta om fortsatt utredning där det nästa steget är projektering.

Kursen bygger på vetenskaplig grund inom ingenjörsvetenskaperna, med främsta utgångspunkter i teorier inom arbetsvetenskap, industriell produktionsteknik, logistik och ekonomi samt industriplanering.

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

Deltagande företag kan vänta sig lärande om sin egen verksamhet tillsammans med studenterna samt förslag till lösningar och rekommenderad handlingsplan för fortsatt eget arbete. Slutleveransen är en skriftlig rapport och en muntlig redovisning.


Studien/rapporten ska kunna utgöra ett gott underlag att utgå ifrån vid en eventuell projektering. Det innebär att rapporten ska innehålla väl genomarbetade förslag, eller i förekommande fall, väl utformade kravspecifikationer som kan användas vid en projektering. Många gånger är kravspecifikationerna väl så viktiga som lösningsförslagen.

Att exakt specificera vad projektarbetet ska omfatta låter sig inte göras i förväg eftersom innehållet ska anpassas till specifika problem hos företaget. Under den första fasen definieras uppdraget av studenter och uppdragsgivare gemensamt. Det kan modifieras under arbetets gång.

Så går samarbetet till:

Lärare och företag undersöker om det går att formulera ett lämpligt uppdrag. Studenter och företag svarar sedan för att vidare definiera uppdraget. Lärare handleder studenterna i arbetet, som utförs vid universitetet i Luleå. Studenterna samlar information på plats i företaget och genom annan kontakt med företaget. Vårt arbetssätt gör att det är vanligt att studenterna vill göra observationer och intervjuer på företaget, och ofta även någon form av kreativ övning med personal i företaget. Uppdraget avslutas med en skriftlig rapport och muntlig presentation på universitet samt vid företaget när det är önskvärt.

Vad krävs av er som företag:

  1. En uppgift som kan konkretiseras och har verklig betydelse för företaget.
  2. Arbetstid för att förse studenterna med relevant information.
  3. Bidrag till resor från Luleå till företaget om det är aktuellt med mer än 3 besök.

Exempel på resultat från tidigare omgångar kurser:

Många tidigare projekt handlar om förändringar i produktionen hos deltagande företag, exempelvis:

  • Utvidgning av produktionen, mer produktion på samma yta eller att klara samma produktion på mindre yta, förutsättningar för att flytta produktionen till andra lokaler, ombyggnationer
  • Effektivisera omställningar, layout för effektiv produktion
  • 5S i arbetet, metoder för ständigt förbättringsarbete
  • Utveckla bättre flöden i produktionen, utveckla en mer visuell arbetsplats
  • Investering i produktionsutrustning

För mer frågor och information:

Taggar