LTU Business: Energy technique

Energiteknik

Blivande civilingenjörer inom hållbar energiteknik hjälper ditt företag med en energirelaterad utmaning

Har ert företag en utmaning som rör energi av något slag så har ni chansen att få hjälp med denna av blivande civilingenjörer vid programmet Hållbar Energiteknik i kursen Energiteknik huvudkurs. Studenterna läser sin sista termin innan examensarbetet och deras uppgift i kursen är att hitta hållbara tekniklösningar till energiutmaningar hos företag som är liknande de utmaningar de kommer ställas inför som färdiga civilingenjörer. De får använda all den kunskap de har samlat på sig under utbildningens gång.

Vilket resultat kan ni som företag vänta er:

I kursen arbetar studentgruppen med att lösa ett problem som rör energi och leverablerna är en skriftlig rapport och en muntlig redovisning, samt i vissa fall en framtagen prototyp/produkt/tjänst. Nöjdheten med kvaliteten på resultatet hos tidigare deltagande företag har varit mycket hög, men rätt nivå på förväntningar diskuteras med kursansvariga innan kursstart för att säkerställa att deltagande företag blir nöjda efter de förutsättningar som finns.  

Företaget har också under kursens gång tillgång till en diskussionspartner i en handledare från LTU. Dessa professorer och lektorer vägleder studentgruppen men följer också med på företagsbesök, diskuterar utmaningen med företagsrepresentanter och kvalitetssäkrar slutresultatet.

Så går samarbetet till:

  • Innan kursstart får företaget hjälp med att skriva en problemformulering på ungefär en A4 där LTU stöttar i att avgränsa uppgiften vilket är viktigt för ett gott resultat.
  • Vid höstterminens start, i början av september, kommer studentgrupperna att få ett flertal olika utmaningar presenterade för sig. Det är en fördel om företaget kan delta vid denna presentation för att sälja in sitt uppdrag, då inte alla kommer att få möjligheten att delta. Studentgrupperna om 2-4 personer väljer sedan ett case var.
  • Arbetet sätter sedan igång, vilket innebär besök hos företaget, datainsamling och analys
  • I början av december håller studentgruppen en första muntlig presentation av resultatet vid HET-dagen på LTU, dit blir företaget inbjudna
  • I slutet av januari ska slutrapporten vara färdigställd och en muntlig redovisning hos företagets ordnas om önskan finns

Vad krävs av er som företag:

Förutom att det krävs att företaget har en någorlunda avgränsad utmaning som rör energi så bygger ett lyckat resultat på att ni är öppna med att lämna ut information till studentgruppen och vara dem behjälpliga vid besök, intervjuer, dataönskemål och annat. Uppskattad tid från kursansvarig är att det tar runt 0,5-2 timmar i veckan under kursens gång. Ett sekretessavtal kan ordnas likaså om önskan finns att rapporten blir konfidentiell.

Vid flertalet resor och besök hos företaget så bekostas detta av er, likaså om önskan är att en prototyp ska framställas så står ni får produktionskostnaden för denna. 

Exempel på resultat från tidigare omgångar av kursen:

  • Energikartläggning och energieffektivisering av Forest Hotel
  • Reducera kväveoxid i fjärrvärmepannan för Vasa Värme, kalix
  • Lösning av problematik med isbildning då snö smälter på så kallade varma tak
  • Design av isolering vid byggnation av samförläggning av VA-kulvert

För mer frågor och information

Marcus Öhman

Marcus Öhman, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491977
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Taggar