Hoppa till innehållet
Jeaneth och Kristina Johansson
Jeaneth Johansson och Kristina Johansson ska studera hur krisstödet till den gröna ekonomin påverkas av stereotypa normer. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning ska säkra mer jämställt krisstöd

Publicerad: 8 mars 2021

Offentliga stödinsatser ses som en räddare av näringslivet i coronakrisens spår. Men hur fattas besluten och vem får del av stödet? I ett forskningsprojekt i entreprenörskap och innovation samt arbetsvetenskap studeras hur krisstödet till den gröna ekonomin påverkas av stereotypa normer kring företagande och genus.

Pandemin och den globala uppvärmningen är kriser som pågår parallellt och som på olika sätt påverkar människors hälsa och ekonomi. När krisstöd delas ut för att mildra pandemins konsekvenser för företag, är det viktigt att det sker i form av långsiktiga satsningar som främjar omställningen till en grön ekonomi, menar forskare vid Luleå tekniska universitet.

– I en grön ekonomi ökar människors välbefinnande och sociala kapital samtidigt som näringsidkandets miljömässiga risker minimeras, förklarar Jeaneth Johansson, projektledare samt professor i entreprenörskap och innovation.

Upptäckte stereotyper av en slump

Det nya forskningsprojektet RIKARE krisstöd: accelerator och logiker som utmanar en grön inkluderande ekonomi tar sin utgångspunkt i ett tidigare projekt – RIKA – som handlade om offentlig finansiering.

– I RIKA upptäckte vi av en slump att beslutsprocessen kring offentlig finansiering av företag präglades av stereotypa tolkningar och normer om genus, säger Jeaneth Johansson.

Mot den bakgrunden syftar det aktuella projektet till att normkritiskt tydliggöra de ofta outtalade antaganden om genus som beslut om krisstöd baseras på samt att analysera hur fördelning av krisstöd för omställning till en grön ekonomi sker utifrån dessa antaganden. Projektet utgår från idén att institutioners formella och informella strukturer, samt olika aktörers intressen påverkar beslutsprocessen.

Vägledning till beslutsfattare

Projektet ska utmynna i en vägledning till beslutsfattare på olika nivåer för en mer inkluderande fördelning av krisstöd på ett sätt som samtidigt främjar omställningen till en grön ekonomi.

Tre typer av material kommer att samlas in och analyseras: 1. Näringslivsdepartementets avsikter med krisstödens fördelning så som de uttrycks i policydokument, instruktioner och pressmeddelanden. 2. Intervjuer med anställda på näringsdepartementet, Tillväxtverket och Region Värmland om hur de tolkar och förstår policyer och direktiv. 3. Delar av krisstödets faktiska fördelning i form av statistik.

– Det handlar om de eventuella målkonflikter och motsägelser som kan finnas mellan å ena sidan krisstödets fördelning och å andra sidan politiskt uppställda mål om ökad hållbarhet. Huruvida fördelningen av medel bidrar till eller motverkar till exempel ökad jämställdhet,  säger Kristina Johansson, universitetslektor i arbetsvetenskap, som deltar i projektet.

I projektet deltar även Melinda From och Julia Jonasson Tolv från det statliga forskningsinstitutet RISE.

Projektet genomförs av Luleå tekniska universitet och RISE i nära samarbete med Region Värmland, inkubatorn BizzMaker samt Jämställdhetsmyndigheten. Projektet finansieras av Formas.