Hoppa till innehållet
Vinit
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, tillika forskningsledare för NorrlandsNavet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

NorrlandsNavet börjar ta form

Publicerad: 16 oktober 2020

I maj i år erhöll Luleå tekniska universitet projektmedel från Familjen Kamprads stiftelse om 100 miljoner kronor för att under åtta år finansiera NorrlandsNavet – ett centrum för utveckling av företagsamhet i norra Sverige.
Den 15 augusti var centrets formella startdatum. Nu börjar dess verksamhet ta form.

NorrlandsNavet har fyra olika huvudspår: 1. forskning och samarbete med små och medelstora företag, 2. livslångt lärande, 3. samarbete mellan studenter och små och medelstora företag, samt 4. kunskapsspridning.

Tio doktorander anställs

Inom ramen för forskningsspåret kommer centret att anställa tio doktorander som kommer att samarbeta med olika små och medelstora företag i Norrland. Målsättningen är att dessa projekt ska fungera som katalysatorer för förändring genom att doktoranderna fokuserar på att sätta sig in i de medverkande företagens utmaningar. Ytterligare ett syfte med projekten kommer vara att implementera nya forskningsbaserade metoder för att förbättra konkurrenskraften och den ekonomiska hållbarheten hos små och medelstora företag i en företagsmiljö under förändring.

Forskningen ska bidra till tillväxt genom att angripa små och medelstora företags utmaningar på olika nivåer.  Den mest grundläggande nivån handlar om att identifiera forskningsfrågor på företagsnivå. Hur kan exempelvis konkreta behov så som uppskalning av affärsverksamhet, internationell etablering och ledarskapsutveckling omformuleras till forskningsproblem som utmynnar i lösningar på en generell nivå vilka är tillämpbara i hela näringslivet och inte bara på det enskilda företaget? Nästa nivå lägger tonvikten på utmaningar på ekosystemsnivå, där fokus ligger på att förstå hur samarbete mellan flera aktörer (exempelvis små och stora företag) kan bidra till innovation och tillväxt. På den sista nivån ligger fokus på regionala frågor, så som kompetensförsörjning, teknisk infrastruktur och så kallade levande lab (/living lab). På en övergripande nivå ska projekten utreda hur tillväxten i Norrland kan öka, det vill säga hur kan regionen göras mer attraktiv för investerare?

– Min plan är att samla kompetens från olika forskningsområden, både inom ETS och utanför. Jag kan tänka mig ett flertal potentiellt fruktbara tvärvetenskapliga samarbeten, till exempel mellan nationalekonomi, informationssystem, svenska med didaktisk inriktning samt entreprenörskap och innovation, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, tillika forskningsledare för centrumet.

Företagsutbildningar

I det andra spåret jobbar NorrlandsNavet med att utveckla utbildningsinslag för små och medelstora företag, såväl on-linebaserade som i fysisk miljö. Ett antal olika kurser håller för närvarande på att utvecklas. Ytterligare information kommer att ges i samband med ett online-evenemang den 16 december om NorrlandsNavet och om de MOOC-kurser som håller på att utvecklas inom ramen för projektet.

I det tredje spåret ges studenter möjligheten att göra sitt examensarbete och andra, mindre omfattande uppgifter, i samarbete med näringslivet. Detaljerna om detta spår är under utveckling. 

– Förhoppningsvis kommer båda parter att få något ut av samarbetet. Medan de små och medelstora företagen får hjälp med att lösa olika problem etablerar studenterna kontakter med sina framtida arbetsgivare.

Ett nav för kunskapsspridning

Det fjärde spåret handlar om att etablera NorrlandsNavet som, just ett nav, för kunskapsspridning om affärsutveckling och innovation för små och medelstora företag i Norrland. Den 14 oktober hölls ett onlineföredrag om digitial transformation i små och stora företag av Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem.

Redan nu finns planer på en webbaserad seminarieserie om olika frågor rörande små och medelstora företags möjligheter till tillväxt och innovation.

Stort intresse från näringslivet

Johanna Carlsson på Innovationskontoret vid Luleå tekniska universitet och projektkoordinator för NorrlandsNavet konstaterar att projektet redan har väckt näringslivets intresse.

– Vi har haft flera förfrågningar om samarbete med NorrlandsNavet från ett antal olika företag som har varit i direktkontakt med oss. Vi har även varit i kontakt med olika företagsfrämjande organisationer som är intresserade av att samverka med NorrlandsNavet, genom gemensamma evenemang och andra initiativ som kommer till nytta för företagen men också för att spela in företagsbehov.