Fallstudiemetodik 7,5 hp FOR024F

Publicerad: 9 januari 2017

KURSPLAN

Kursnamn: Fallstudiemetodik

Högskolepoäng: 7,5 ECTS

Kurskod: FOR024F

Utbildningsnivå: forskarnivå

Kursplanen fastställd av: Sara Thorgren

Examinator: professor Johan Sandström

Förkunskapskrav: Antagen som doktorand vid LTU. Antagna doktorander vid andra lärosäten kan ansöka och i mån av plats delta i kursen.

Lärandemål:

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha en fördjupad:

  • kunskap om antaganden bakom, och praktiska tillämpningar av, olika fallstudiemetoder.
  • förståelse för teoriutveckling och produktion av kunskap baserat på fallstudier.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska doktoranden:

  • självständigt kunna planera och genomföra en forskningsprocess baserad på fallstudiemetod.

Förmåga att kritiskt reflektera och utvärdera

Efter avslutad kurs har doktoranden en förmåga att kritiskt reflektera över:

  • grundläggande antaganden bakom olika fallstudiemetoder.
  • hur val av fallstudiemetod påverkar teoriutveckling och produktion av kunskap.

Kursinnehåll: Kursen baseras på fallstudiemetoder såsom utvecklats inom samhällsvetenskapen (cf. Yin 2014), men dessa metoder kan (och har också) tillämpats av forskare inom andra områden. Kursen består av fyra delar. Den första delen baseras på en läsning av, och en diskussion om, Robert K. Yins klassiska bok om fallstudier. Följande två delar baseras på läsning av, och diskussion om, dels de som utvecklat Yins perspektiv och dels alternativa perspektiv på, och tillämpningar av, fallstudieforskning. Den sista delen bygger på en individuell uppgift som väljs av respektive deltagare i samråd med examinator.

Genomförande: Kursen baseras på litteraturstudier, individuellt skrivande och fyra obligatoriska, heldagsseminarier (9.00-15.00) på Luleå campus.

Examinationsform: Deltagarna examineras genom fyra individuella skriftliga uppgifter och aktivt deltagande vid fyra obligatoriska seminarier.

Betygsskala: G/U

Litteratur:

Yin, Robert K. (2014) Case study research. Design and methods. Thousands Oaks: Sage. (240 sidor)

12-15 vetenskapliga artiklar (ca. 180-225 sidor).

Kurstid: lp 2, 2019

Ansökan till: instregets@ltu.se Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet. Sista dag för anmälan 1 oktober 2019.

Kontaktperson: professor Johan Sandström (johan.sandstrom@ltu.se, 0920-493113)