Projektledning 4,5 hp FOR025F

Publicerad: 9 januari 2017

KURSPLAN

Kursnamn: Projektledning för doktorander

Högskolepoäng: 4,5

Kurskod: FOR025F

Utbildningsnivå: Forskarnivå

Kursplanen fastställd av: Sara Thorgren

Examinator: Fredrik Backlund

Förkunskapskrav: För att gå kursen måste doktoranden vara inskriven som doktorand på LTU.

Lärandemål: Efter genomförd kurs ska doktoranden ha erhållit allmänna kunskaper om projekt och projektledning, som kan komma till nytta för ledning och styrning av doktorandstudierna. Kursen syftar även till att förbereda doktoranderna i skrivandet av projektansökningar.   

Kursinnehåll: Kursen består av fyra obligatoriska seminarier och fyra inlämningsuppgifter. I början av kursen är fokus på projekt och projektledningsteori, för att allt mer övergå till hur applicera  projektplaneringsmetodik i doktorandstudier.

Genomförande: Kursen består av fyra obligatoriska seminarier på Campus Luleå eller i självstyrda grupper på distans (via Skype eller liknande IT-plattform), samt fyra hemuppgifter. Hemuppgifterna omfattar huvudsakligen 1) Reflektion kring centrala begrepp inom projektledning och utifrån ett doktorandsperspektiv, 2) Risker och möjligheter i doktorandprojekt, 3) En preliminär projektplan, och 4) En ”skarp” projektplan för det egna doktorandprojektet.  

Examinationsform: Examination baseras på aktivt deltagande, hemuppgifter, samt utveckling av projektplan.

Betygsskala: G/U

Litteratur: Rekommenderad litteratur är boken Projektledning av Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, Liber. Även några artiklar samt åhörarkopior från seminarier (inspelade pass) ingår.

Kurstid: Läsperiod 1, 2019 och 2020.

Ansökan till: instregets@ltu.se Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation i meddelandet. Sista anmälningsdag är 26 augusti respektive år.

Kontaktperson: Biträdande professor Fredrik Backlund (Industriell Ekonomi), e-post: fredrik.backlund@ltu.se, 0920 49 20 77.