$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag disputerade 2007 i teknikhistoria, KTH,  med avhandlingenTaming exotic beauties: Swedish hydropower constructions in Tanzania in the era of development assistance, 1960s-1990s. 

Sedan dess har jag undervisat och forskat med finansiering främst från forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet och FORMAS. December 2008 till och med december 2018 var jag knuten till Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskap. Sedan januari 2017 är jag verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Sedan hösten 2017 är jag gästforskare på deltid vid LTU, Historia

Jag har undervisat vid Uppsala universitet,  KTH, SLU i Uppsala, Stockholms universitet och Södertörns högskola samt handlett masterstudenter vid Birkbeck, University of London; University of Amsterdam, University of Bern och Göteborgs universitet. 

Jag bihandleder för närvarande tre doktorander vid tre olika lärosäten: 1 Scandinavian Studies, Univ of Washington, Seattle; 2  Faculty of Social Sciences, University of Duisburg-Essen 3. Rachel Carson Centre/ Ludwig-Maximilians-Universität München.

Jag har även varit gästande lektor vid Centre for Studies in Science Policy, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India och Department of Education, Rikkyo University, Tokyo. 

Hösten 2015 var jag gästforskare vid Department of Gender Studies, UCLA, University of California, Los Angeles.

Min inriktning är på säkerhet, risk, resiliens, miljö, teknovetenskap, stora dammar, vattenkraft och vattenresurser. Geografiska områden är  numera i första hand Arktis men jag bedriver även jämförande studier med andra geografiska områden och har studerat såväl Afrika söder om Sahara som Nordafrika.  

Jag tillämpar teorier och metoder från  Teknik- o Vetenskapshistoria; Indigenous studies/methodologies; Samiskrelaterade studier; Postkoloniala teorier /dekoloniserande metoder; Settler colonial studies; STS - Science and Technology Studies.    

Jag arbetar tvär- och supradisciplinärt. Detta inkluderar forskare från andra akademiska discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap samt natur- och teknikvetenskaper, samt även personer utanför akademin som är experter på sina respektive områden. 

Mer om mig finns på min hemsida www.maybrittohman.com 

 

 

Forskningsprojekt jag är verksam i nu: 

2018 main applicant/projektledare ”Forest Sámi Past, Present and Futures”, Seed Box grant. http://theseedbox.se/recipients-of-seed-money-2017/     555 KSEK

Jag är medsökande i SEED BOX - ett internationellt samarbete för miljöorienterad humaniora, baserat på Linköpings universitet, med finansiering från Mistra och FORMAS. 

2017-2019 main applicant/ projektledare Indigenous Climate Change Studies: Indigenous Expertise meets Western Technological Design and Innovation,  FORMAS, 8, 933 MSEK. 

2017-2019 main applicant/ projektledare FORMAS, future research leaders: ”Safe and Sustainable Energy Futures in Sápmi: Assumptions and Actions, Visions and Decisions “ 2 997 MSEK http://www.gender.uu.se/forskning/projekt/sakra-och-hallbara-energiframtider/

2017-2019 co-applicant, Artistic research. Vetenskapsrådet. Att ge mig mitt perspektiv: Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet, main applicant Katarina Pirak Sikku. 5 MSEK http://www.gender.uu.se/news/news/?tarContentId=592856

2016-2018 main applicant /projektledare (vi är tre projektledare) Science, validation, partial perspectives: Knowledge production beyond the norms” (Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna) SEK 2,6 MSEK Faculty of Arts, Uppsala University http://www.histfilfak.uu.se/vetval/ 

Jag bedriver även projektet Samelands fria universitet - mer om detta finns på www. samelandsfriauniversitet.com