Hoppa till innehållet

Goda vårdmöten främjar patienters hälsa

Publicerad: 17 februari 2017

Goda vårdmöten bidrar till att patienter med långvariga sjukdomar upplever att de tillfrisknar bättre från behandlingar, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet. Att ständigt få träffa olika distriktsläkare och sjuksköterskor upplevs däremot som påfrestande och förvirrande av patienterna.

– Goda vårdmöten främjar patienternas hälsa, säger Anna Nygren Zotterman, nybliven doktor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet och distriktssköterska.

Hon har i sin doktorsavhandling studerat vårdmöten i primärvården från tre olika perspektiv: personer med långvarig sjukdoms, deras närståendes samt distriktssköterskors.

– Antalet personer med långvariga sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och astma ökar. Det är en grupp personer med stort vårdbehov, som ofta är i kontakt med primärvården, säger Anna Nygren Zotterman och fortsätter:

– Det finns nationell statistik som visar att det i den här gruppen finns ett missnöje med vården vad gäller bemötande och bristande kommunikation. Om primärvården inte är tillgänglig upplever patienterna stor frustration och det kan då leda till att de söker hjälp akut i stället.

Har täta kontakter med vården

I en av delstudierna har Anna Nygren Zotterman intervjuat personer med långvariga sjukdomar, som gör att de har täta kontakter med vården. En del besöker hälsocentralen flera gånger i veckan, till exempel för att få sår omlagda.

Enligt dessa patienter karaktäriseras goda vårdmöten av att de känner sig välkomna, är involverade i den egna vården och att vården har en kontinuitet, vilket skapar en tillitsfull relation och gör att de känner sig tryggare. Detta bidrar i sin tur till att de tillfrisknar bättre från olika behandlingar.

Anna Nygren Zottermans doktorsavhandling visar att patienterna upplever att det i primärvården i dag är ett stort problem att de ofta tvingas träffa nya läkare och sjuksköterskor, vilket ses som påfrestande och frustrerande.

– Kontinuiteten betyder otroligt mycket för patienterna. De vill komma till läkare och sjuksköterskor som de mött tidigare och vill inte behöva dra hela sin sjukdomshistoria på nytt vid varje besök, säger hon.

Tillgängligheten viktig

Patienterna i doktorsavhandlingen framhåller att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen ser dem som unika personer och är välinformerade om deras tillstånd. De vill få regelbunden information om vårdplaner, provresultat och medicinering, vilket inte alltid fungerar.

– Tillgängligheten till vård är något de här personerna verkligen lyfter fram. Om de ringer sin hälsocentral vill de få snabb rådgivning och guidning. Tillgänglighet och bra vårdkontakter är starkt förknippat med värdighet och gör att patienterna känner att vården är till för dem, säger Anna Nygren Zotterman och tillägger:

– Doktorsavhandlingen visar hur viktigt vårdmötet är för patienternas hälsa och välbefinnande. Syftet med denna forskning är att bidra till att belysa hur mycket vårdmötena faktiskt betyder för patienter och deras närstående.

Kontakt: 

Anna Nygren Zotterman, doktor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, tel 0731-517 586, e-post: anna.nygren.zotterman@ltu.se.

I media:

Taggar