Hoppa till innehållet

Rapport från Nordic Conference in Nursing Research in Copenhagen 4-6 October, 2021

Publicerad: 26 oktober 2021

Den 4-6 Oktober arrangerade Dansk Selskab for Sygeplejeforskning i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och med Norsk Selskap for Sykepleieforskning den fjärde ”Nordic Conference in Nursing Research”. Konferensen hölls i Köpenhamn och temat var ”Methods and Network for the Future”.

De 340 konferensdeltagarna visade ett engagerat intresse, det var fullsatt i salarna och spännande diskussioner pågick vid pauserna med metodfrågor i fokus. Genomgående höll konferensen hög nivå med fina presentationer.

Pre-seminarier

Konferensen startade med pre-seminarier på Måndagen 4e Oktober. De seminarier som hölls hade annonserats och krävde en bindande föranmälan.

Fundamentals of Care: from conceptual confusion to methodological rigour.
Presenters: Professor Mette Grønkjær, Associate Professor Åsa Muntlin and Professor David Richards.
Professor Åsa Muntlin introducerade ”Fundamentals of Care” och dess betydelse. Enligt Åsa Muntlin ska fundamentals inte associeras till basal eller grundläggande utan hellre att det är kärnan i omvårdnad och ”frameworket” kan användas på olika sätt; i forskning, i undervisning, i reflekterande samtal och så vidare. Framework kan vara en mindmap som stödjer lärande och som stödjer sjuksköterskor i att fördjupa sitt kunnande i arbetssituationer. Professor David Richards deltog med en förinspelad presentation som handlade om användandet av forskning för att utveckla “fundamentals of care”. Han beskrev kvalitativa och kvantitativa metoder för att nyttja vid skapande av ny kunskap om innehållet i framework “fundamentals of care”. Komplexa interventioner beskrevs på ett enkelt sätt. Samverkan med intressenter och patienter är nödvändigt för att en intervention ska vara implementerbar. Interventionen måste vara av nytta och verksamheter som tar emot interventionen måste vara villiga att motta interventionen för att det skall bli ett lyckat utfall.

Brendan McCormack om kulturen

Brendan McCormack ” Sustainable person-centered healthcare: transforming culture and context”.
Pre-konferensen med Brendan McCormack ” Sustainable person-centered healthcare: transforming culture and context”. “Det finns ingen personcentrering om det inte finns en personcentrerad kultur. Vi är kulturen och den dagliga arbetsplats kulturen är inte densamma som organisationens kultur”. Under workshopen gjorde deltagarna en övning för att tillsammans diskutera hur deras olika arbetsplats kulturer ser ut, hur detta influerar patienter eller studenter och vad man kan göra för att förändra kulturen. Detta är något som vi arbetar med på APT vid avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik.

Konferensen innehöll flera mindre sessioner och symposier på ca 90 minuter vardera inkluderande 4-6 presentatörer per session/symposium. Ingela Jobe, Ulrica Strömbäck och Birgitta Lindberg hade muntliga presentationer. Carina Nilsson, Birgitta Lindberg och Åsa Engström hade posterpresentationer. Åsa Engström var med som moderator och seminarieledare via Svensk sjuksköterskeförening.  

Pris bästa presentation

Pris till bästa posterpresentation delades ut och detta pris gick till LTUs Carina Nilsson, Birgitta Lindberg, Päivi Juuso och Malin Olsson med postern: Experiences of striving to maintain daily life among women with osteoporosis. Pris till bästa muntliga presentation delades också ut. Nästa konferens blir i Reykjavik i oktober 2023.