Hoppa till innehållet
Foto: Ted Karlsson
Karin Zingmark, adjungerad professor i omvårdnad, Åsa Engström, professor och ämnesföreträdare i omvårdnad, Maria Larsson Lund, professor i arbetsterapi och Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fyra nya kvinnliga professorer

Publicerad: 25 oktober 2016

I Sverige är 25 procent av alla professorer kvinnor. Under 2016 har Institutionen för hälsovetenskap fått ett tillskott av fyra kvinnliga professorer inom omvårdnad, hälsovetenskap och arbetsterapi. Tillsammans bidrar de till en ökning av antalet professorer på institutionen med 57 procent.

På tio år har antalet professorer på Institutionen för hälsovetenskap ökat från tre till elva stycken. Den kraftiga ökningen är ett resultat av en långsiktig kompetensutveckling.

– Det här är en del i kompetensutvecklingen av våra medarbetare som kommer att resultera i en bättre samverkan mellan forskning och utbildning. Dessutom får vi en utveckling av tvärvetenskaplig forskning inom universitet, professionerna och landstinget, säger Mai Lindström, prefekt på Institutionen för hälsovetenskap.

På landets universitet och högskolor har antalet kvinnor bland professorerna sedan 2004 fördubblats på tio år, från 630 till 1260. Trots detta är bara 25 procent av alla professorer i Sverige kvinnor. Det visar fjolårets siffror från Universitetskanslersämbetet.

På Luleå tekniska universitet har antalet kvinnliga professorer ökat under de sista åren. År 2014 fanns 32 kvinnliga professorer på universitetet och i mitten av oktober 2016 stod siffran på 48, varav Institutionen för hälsovetenskap bidragit med fyra.

Här berättar de fyra nya professorerna hur de i sin roll som professor ska utveckla verksamheten inom forskning och utbildning:

Catrine Kostenius - professor i hälsovetenskap

– De hälsoutmaningar vi står inför i vårt samhälle idag kräver gemensamma ansträngningar. Samverkan är därför A och O. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet med representanter från våra norrbottniska kommuner, länsstyrelsen, landstinget och företag i hälsobranschen för att identifiera de behov som finns i regionen. Viktigt är också forskningssamarbetet med en rad universitet i Sverige, University of Texas i Austin, USA, och de arktiska universiteten i finska Oulu och norska Tromsö. Tillsammans kan vi säkert göra en positiv skillnad här hemma och i världen. Mitt bidrag blir även i fortsättningen att ta tillvara på kraften i hälsopromotion, det vill säga hälsofrämjande arbete. Forskning med hälsofrämjande perspektiv kan vara användbar för professionella i alla människoyrken och särskilt på hälsovägledarprogrammet vid Institutionen för hälsovetenskap där fokus är praktisk hälsovägledning i huvudämnet hälsopromotion.

Installationsföreläsningen ”Finn fem fel…eller? Om möjlighet att främja hälsa” ges den 27 oktober klockan 15.00 i Deltasalen D770 vid Luleå tekniska universitet.

Åsa Engström – professor och ämnesföreträdare i omvårdnad

– Ämnet omvårdnad handlar om de teorier och handlingar som syftar till att förstå och tillgodose en persons behov och resurser för att uppnå hälsa, välbefinnande och minska lidande i samband med ohälsa och/eller sjukdom. Vi bedriver forskning gällande omvårdnad inom bland annat akutsjukvård, psykiatri och vård av äldre och dessa är viktiga områden. Vi har kompetens och potential till att utveckla forskning gällande etiska frågor samt teorier och begrepp av betydelse i samtliga dessa områden. Dessa frågor och områden är dessutom av stor betydelse i våra utbildningar. Digitalisering och frågor gällande informations – och kommunikationsteknik, IKT, kommer också att vara fortsatt viktiga, och blir kanske alltmer en naturlig del av den vård och forskning som bedrivs. Här ser jag vårt ansvar som att värna om personers behov så att tekniken utgår från detta. Jag tänker att de forskningsfrågor som vi arbetar med ska vara av stor betydelse för våra utbildningar och tvärtom, att frågor som är viktiga i utbildningarna är sådant vi arbetar med forskningsmässigt.

Installationsföreläsningen ”De skrivna orden som en omvårdnadshandling” ges den 31 oktober klockan 14.00 i Aula Aurorum, D550, vid Luleå tekniska universitet.

Maria Larsson Lund – professor i arbetsterapi

– Min roll som professor i arbetsterapi innebär ett ökat ansvar att driva frågor, samverka och söka forskningsmedel för att utveckla forskning inom arbetsterapi för att förbättra rehabilitering, prevention och promotion inom hälsoområdet. Inom arbetsterapi arbetar vi med att ta fram kunskap om människans dagliga aktiviteter i hem, samhälle och på arbetsplatser påverkar hälsa genom att studera hur de är organiserade till aktivitetsmönster, hur de utförs och vilken betydelse de har. Vi tar även fram kunskap om hur faktorer relaterade till personen, miljö, teknik och aktivitet samspelar i relation till hälsa samt hur förutsättningar till dagligaktivitet och hälsa kan främjas.

Digitaliseringen i samhället förändrar grundläggande förutsättningar till aktivitet men vi vet lite om hur den påverkar och kommer att påverka vår hälsa. Därför är det viktigt att vi både i forskning och i utbildningen av framtidens arbetsterapeuter ständigt utvecklas och tar fram ny kunskap så att vi lägger en god grund för kunskapsbaserad yrkesutövning som är samhällsrelevant och personcentrerad. I min forskning intresserar jag mig för hur teknikanvändning påverkar möjligheter till aktivitet och hur teknik kan användas för att stödja aktivitet och självständighet vid ohälsa. Jag leder också ett projekt där vi nyligen har gjort en genomlysning av vad digitaliseringen och alltmer tekniktäta hem, arbetsplatser och samhälle innebär för människans dagliga aktiviteter och hälsa. Vi har också identifierat vad förändringarna kommer att betyda för arbetsterapeuters yrkesutövning. Det här har lett till att vi nu genomför en genomgripande förändring av programmet för att utveckla studenternas digitala kompentens och deras beredskap att ta sig an framtida utmaningar och möjligheter.

Installationsföreläsningen "Digitaliseringen i samhället- nya möjligheter i vardaglig aktivitet?" ges den 2 november klockan 11.30 I Vetenskapens hus.

Karin Zingmark – adjungerad professor i omvårdnad

– Det är viktigt att bedriva kliniknära forskning i samverkan mellan landsting och universitet och här vill jag bidra till en utvecklad akademisk samverkansmiljö. Vi ska också fortsätta att arbeta med strategiska samverkansfrågor som rör dagens och framtidens utmaningar inom vård, utbildning och forskning.
Hälso-och sjukvårdens frågor är komplexa och har ett ständigt behov av kunskap från andra områden. Det är därför viktigt att aktivt delta i en utvecklad samverkan med områden och forskningsämnen utanför vårdområdet. Med fler professorer i omvårdnad kan ämnesområdet förhoppningsvis utvecklas ännu mer. Inom områdena etik, äldrevård och förbättringsvetenskap vill jag arbeta för etablering av stora forskningsprogram som kan generera kunskap för vårdutbildning och vårdens verksamhet. Vi vill bedriva forskning som blir till nytta för vården och sträva mot anslag som möjliggör en fortsatt – och gradvis mer kraftfull forskningsverksamhet.

Installationsföreläsningen Etik, äldrevård och förbättringsvetenskap – om forskning och samverkan" ges den 9 november klockan 14.00 i Vetenskapens hus.

Taggar