Hoppa till innehållet
Anna-Maria Ek och Marcus Björling.jpg
Anna-Maria Ek, Health Solutions, kontrollerar blodtrycket på Marcus Björling. Foto: Åsa Engström

Livsstilsförbättring med telefon- och webbstöd

Publicerad: 13 mars 2013

Under ett år har Livsstilsprojektet pågått och i veckan tas de sista proverna på deltagarna. Syftet med projektet är att erbjuda en möjlighet att förbättra sin livsstil och sedan utvärdera vad telefon- och webbstödet bidragit till att förbättra resultatet.

– Jag tycker att det bästa med projektet för mig har varit att kunna bolla tankar och idéer med någon sakkunnig. Och att regelbundenheten i träffarna och datainsamlingen på webben lett till ett kontinuerligt reflekterande över min stressituation, säger Marcus Björling som är en av deltagarna i projektet.

Oberoende av tid och rum

I projektet har 196 personer i Luleå kommun och från Luleå tekniska universitet deltagit. De har alla haft ett förhöjt BMI och en vilja att göra en livsstilsförändring vad gäller kost, motion, stress, sömn eller rök- och alkoholvanor.

Under projektet har alla deltagare fått personligt stöd och råd av en professionell sjuksköterska eller hälsovägledare via telefon och webb.

– Syftet med att ge stöd och råd via telefon och webb är att det ska ges oberoende av tid och rum, istället för att boka en tid för att ses, säger projektledare Åsa Engström, Luleå tekniska universitet.

Projektet är ett samarbete mellan företaget Health Solutions, Centrum för innovation och e-hälsa
(EIC) och Luleå tekniska universitet. Health Solutions har stått för den livsstilsvägledande insatsen i projektet och ligger också bakom de webbaserade lösningarna.

Utifrån en inledande webbaserad livsstilsenkät har deltagarana lagt upp en hälsoplanering och individuella mål. Under sex motiverande samtal har mål och hälsoplaneringen följts upp. Deltagarna har även fått fylla i en hälsodagbok på webben. Den information som lagt in i hälsodagboken har sedan använts som underlag för feedback och coaching i samtalen.

"Nästan alla har gjort en livsstilsförbättring"

Målet med programmet har varit att deltagaren ska utveckla motivation och skapa rutiner för sunda och hälsosamma levnadsvanor, utifrån deltagarnas livssituation och individuella förutsättningar.

- I den halvtidutvärdering som gjorts uppger 93 procent av studiedeltagarna att de förbättrat sin livsstil sedan de gick med i projektet, säger Anna-Maria Ek, ansvarig på Health Solutions.

Vid projektets start och slut har deltagarna bland annat fått kolla sin BMI, vikt, blodsocker, kolesterolvärden, blodtryck och midje- och höftmått.

– I stort sett har alla deltagare gjort någon slags livsstilsförbättring. Hur stor den är får vi ser när vi sammanställer och mäter de värden vi fått, säger Åsa Engström.

Även intervjuer ska göras med ett antal deltagare. Sammanställningen ska resultera i en vetenskapliga artiklar där telefon- och webbstödet utvärderas utifrån ett livsstilsförbättrande perspektiv.