Hoppa till innehållet

Prisceremoni för kunskapsutveckling och utbildning 2018

Publicerad: 8 november 2018

Under Luleå tekniska universitets prisceremoni 8 november uppmärksammades personer som på olika sätt under det senaste året främjat kunskapsutveckling, pedagogik och utbildning vid universitetet, ett ärofyllt pris som delas ut varje år. Dessutom delades fina stipendier ut bland annat i samarbete med Region Norrbotten.

Luleå tekniska universitets priser för förnämliga insatser till gagn för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tilldelas i år Gabriel Sas, biträdande professor vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser och Eva Fjällström, doktorand vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande.

Motiveringarna till priserna


"Gabriel Sas har passion och engagemang i undervisningen, med en genomtänkt pedagogisk grundsyn inriktad på studenternas lärande. Han har oupphörligt försökt engagera andra lärare att intressera sig för pedagogiska frågor. Han har särskilt uttryckt att vi ska underlätta för studenterna att få djupa kunskaper för att bli självsäkra och ansvariga ingenjörer. Gabriel Sas presenterar initiativ som är mycket värdefulla och relaterar väl till universitetets pedagogiska idé, såsom exempelvis quizar för studenternas självvärdering av sin kunskapsnivå. Han jobbar också aktivt med kursutveckling i de kurser han ansvarar för. I kursen Betongkonstruktioner har han exempelvis infört deluppgifter och veckovisa inlämningar för att stimulera studenterna och också jämna ut deras arbetsbelastning i kursen."
Eva Fjällström arbetar kontinuerligt med utveckling av undervisningen. Inom ämneslärarutbildningen har hon tillsammans med en annan doktorand samarbetat för att utveckla två kursmoment till en för studenterna mer sammanhängande helhet. Studenterna har agerat som medlärare och därmed varit behjälplig i alla delar av undervisningen: planering, genomförande och utvärdering. Studenterna har upplevt detta som mycket positivt och givande, då de genom detta sett en direkt koppling till den kommande professionen, och deras resultat har också varit bättre än då kursen givits tidigare år. Genom sin egen erfarenhet som gymnasielärare, men också via olika samarbetsprojekt, över institutions- och fakultetsgränser, har Eva Fjällström utvecklat ett omfattande nätverk med lärare i verksamheten, vilket knyter ihop universitet
och skola.

Stipendium till minne av Elisabeth Holmgren

Region Norrbotten delade tillsammans med universitetet ut ett årligt stipendium till minne av den tidigare landstingsdirektören Elisabeth Holmgren. Stipendiet gick till Alexandra Olofsson, forskare inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet, som genom sin forskning ökat möjligheterna för strokedrabbade vuxna att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Rune och Märta Ströms stiftelse har till ändamål att uppmuntra studenter från Norrbotten till goda prestationer gällande studierna. Stipendierna delades i år ut till Erika Möller, student på civilingejörsprogrammet teknisk design, Annika Pekkari, sociologi kandidat och Jennifer Mohss, psykologi kandidat.

Taggar