Hoppa till innehållet

HLV0003 Kursplan, Hälsans tvärvetenskapliga dimensioner 7,5 hp

Publicerad: 27 februari 2020

Interdisciplinary dimensions of health

Publicerad: 27 februari 2020

KURSPLAN

Kursnamn: Hälsans tvärvetenskapliga dimensioner 7,5 hp

ECTH/Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: HLV0003

Utbildningsnivå: Forskarnivå

Kursplanen fastställd av: Gunilla Isaksson, prefekt Institutionen hälsovetenskap

Examinator: Åsa Engström

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning på forskarnivå vid LTU.

Kursinnehåll 
Moment 1: Hälsa ur ett teoretiskt perspektiv
- Begrepp, modeller och teorier
- Hälsans bestämningsfaktorer 
Moment 2: Hälsa i ett globalt, nationellt och regionalt perspektiv
- Styrdokument för hälsa
- Hälsa och demografi
Moment 3: Hälsofrämjande åtgärder och arbetssätt
- Tvärvetenskaplig forskning inom hälsa och välfärd  

Kursens mål
För godkänd kurs skall doktoranden kunna:

Kunskap och förståelse
- Förklara och jämföra centrala begrepp, modeller och teorier för hälsa och användningen av dessa om möjligt till egen forskning
- Reflektera över hur bestämningsfaktorer påverkar hälsa och ohälsa på individ- och  samhällsnivå utifrån ett livsloppsperspektiv

Färdigheter och förmågor
-
Redogöra för styrdokument inom hälsa ur ett globalt, nationellt och/eller regionalt perspektiv
- Kritiskt reflektera över och redogöra för förutsättningar och utmaningar för en hållbar hälsa ur ett individ- och samhällsperspektiv
- Kritiskt reflektera över och redogöra för demografiska utmaningar för hälsa från ett globalt, nationellt och regionalt perspektiv
- Redogöra och reflektera över åtgärder och arbetssätt för hälsofrämjande arbete, om möjligt med koppling till egen forskning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa ett kritiskt granskande förhållningssätt till hälsofrämjande arbete och hälsoforskning
- Reflektera över intersektionalitet och jämställdhet i relation till en jämlik hälsa

Undervisningsformer: Litteraturstudier, föreläsningar, frågeställningar, seminarier

Kurslitteratur
Bringsén, Å., & Lindström, P.N. (Red.). (2019). Hälsopromotion i teori och praktik: olika arenor och målgrupper. Stockholm: Liber.

Mittelmark, M.B., Sagy, S., Eriksson M. et al. (Eds.). (2017). The handbook of salutogenesis. Switzerland: Springer International. E-bok
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04600-6

Referenslitteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer

Examination:
Moment 1:    Skriftlig uppgift
Moment 2:    Seminarium  
Moment 3:    Skriftlig uppgift och seminarium

Betygsskala: Godkänd (G), Underkänd (U)

Sista dag för anmälan:  2020-06-12

Ansökan skickas till: 
carina.i.nilsson@ltu.se 
asa.engstrom@ltu.se

Inkludera personnummer, LTU-institution och all kontaktinformation.

Kurstid: v.39 - v.47 2020

Kontaktpersoner:  
Carina Nilsson carina.i.nilsson@ltu.se
Åsa Engström  asa.engstrom@ltu.se