Hoppa till innehållet

Institutionen för hälsa, lärande och teknik, HLT

Institutionens forskning och utbildning är samhällsaktuell och efterfrågad. För att erbjuda intressant, relevant samt spännande forskning och utbildning arbetar vi med ständig utveckling som svarar mot den efterfrågan som finns inom samhällssektorn hälsa och lärande. Inom ramen för institutionens nio forskningsämnen finns möjligheter att skapa spännande tvärvetenskapliga samarbeten.

Bristen på akademiskt och yrkesutbildad personal inom hälso- och lärandesektorn gör att våra studenter är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. De utbildningar institutionen ger på grund- och avancerad nivå kännetecknas av högt söktryck, kvalitet och god examinationsstatistik. En stor del av utbildningarna genomförs i distansform. En viktig aspekt för att fortsatt svara upp mot samhällets behov är den samverkan vi har med omgivande samhälle, inte minst via den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i de flesta av våra utbildningar.

Institutionen inrymmer också spännande och gränsöverskridande forskning inom hälsa och lärande samt forskning med en teknisk inriktning.
Vid institutionen finns två forskarskolor med olika inriktningar, Praktiknära skolforskning, PROFS och Akademin för framtidens hälsa. Båda erbjuder en sammanhållen forskarutbildningsmiljö för antagna doktorander.

Här finns även laborativa miljöer med artificiell intelligens, robotik och sensorer. Det pågår dessutom en rad forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med kommuner och Region Norrbotten.

Det finns även en centrumbildning, Centrum för hälsa och innovation (EIC) som utgör en gemensam plattform för utveckling av e-hälsa.

Institutionen hälsa, lärande och teknik
Luleå tekniska universitet
Postadress: 971 87 Luleå
Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön
Telefon: 0920-49 10 00