Avdelningen för omvårdnad

Omvårdnad utgör en omfattande och viktig verksamhet inom all hälso- och sjukvård. God omvårdnad är att tillmötesgå människor som konsulterar vården på ett sätt att den upprätthåller personens upplevelser av delaktighet, kontinuitet, integritet och självbestämmande. En god omvårdnad avspeglar även patientens förväntningar samt tar till vara den unika människans resurser till ett gott liv mot hälsa.

Utbildningar

Avdelningen för omvårdnad ansvarar för kurser i omvårdnad och psykologi inom sjuksköterskeprogrammet. Utbildningarna genomförs på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård samt förbättringskunskap.

Omvårdnad är huvudområdet i

Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Mastersutbildning

Omvårdnad kan studeras som fristående kurs och det finns även möjlighet att avlägga doktorsexamen i omvårdnad.

Forskning

Vid avdelningen bedrivs forskning i omvårdnad.

Den forskning som bedrivs inom forskningsämnet omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, har sedan ämnet inrättades 2004 utvecklats inom ett antal forskningsområden. Ett gemensamt fokus i forskningen inom dessa områden är tillämpad forskning, där förståelsen av personens behov vid olika hälsoproblem och hur de kan förebyggas är viktig, likaså att beskriva och förstå personens livsvärld.  Ett annat fokus är betydelsen av olika vård- och omvårdnadshandlingar.

Vi som arbetar på avdelningen för omvårdnad är alla sjuksköterskor med magisterexamen i omvårdnad samt har pedagogisk utbildning. Många av oss har specialistutbildning. Vi är professorer, biträdande professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och/eller doktorander.

Nyheter

Publikationer inom omvårdnad

Böcker bibliotek
Lindgren Eva.jpg

Eva Lindgren

Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
0920-492219