Hoppa till innehållet

Jämför medborgarskap i Indien, USA och Sverige

Publicerad: 12 februari 2014

Skolans syn på vad delaktiga medborgare är skiljer sig åt i Indien, USA och Sverige. En studie av styrdokument för skolan i de tre länderna, visar att synen på medborgerliga färdigheter präglas av ländernas egen historia och nationella kontext.

Alla skolor i Sverige omfattas av samma läroplan. I USA har skolorna stor frihet att själva utforma utbildningen och i Indien finns ett slags nationellt ramverk som styr skolans arbete.  

- Alla tre länder anses vara demokratier men våra studier visar att det finns skillnader både i graden av styrningen av hur skolan arbetar för att fostra delaktiga medborgare och i hur man tolkar medborgarbegreppet, säger LTU-forskarna Catrine Kostenius och Ulrika Bergmark som genomför studierna i samarbete med kolleger från Indien och USA.

Segregering och orättvisor i det indiska samhället sätter sin prägel på innehållet i de indiska styrdokumenten. Tyngdpunkten ligger på mänskliga rättigheter, och specifikt på barns rättigheter som de uttrycks i FN:s barnkonvention. I USA är, inte oväntat, individens/medborgarens frihet viktigast. Landet är ett av tre i världen som inte antagit barnkonventionen, bl a med motiveringen att den tar över delstaternas lagstiftning.

I de svenska styrdokumenten betonas vikten av att elever lär sig att tänka kritiskt I USA ligger  fokus på att demokrati och medborgarskap handlar om att utveckla ett undersökande arbetssätt i skolan, ”inquiry”, medan indiska skolbarn lär sig att demokrati till stor del handlar om social rättvisa och jämlikhet.

- En intressant reaktion från våra kolleger i USA är deras förvåning över att svenska styrdokument uttrycker starka värderingar, säger forskarna som menar att kunskaper om olika kulturers tolkning av begrepp som demokrati och medborgarskap är viktiga i ett globalt samhälle, bl a för att öka medvetenheten om att mångfald är en resurs.

Kontakta: Catrine Kostenius

Kontakt: Ulrika Bergmark