Hoppa till innehållet

Fler sjuksköterskor anställs som lärare

Publicerad: 3 december 2015

Luleå tekniska universitet är ett av de lärosäten i landet som har flest yrkesverksamma sjuksköterskor knutna till den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Nu är universitet på gång med att skriva ytterligare avtal med kommunerna i Kalix, Piteå och Boden.

– För oss är det viktigt att studenterna får god handledning och bedömning under sin verksamhetsförlagda utbildning. Att knyta fler kommuner och verksamma sjuksköterskor till utbildningarna säkerställer kvaliteten, säger Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Höjer kvaliteten på utbildningen

I dagsläget finns 14 adjungerade kliniska adjunkter, yrkesverksamma sjuksköterskor, från Norrbotten läns landsting och en från Luleå kommun. De nya avtalen innebär att fler studenter kan garanteras en verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i fler kommuner med kliniska adjunkter som säkerställer kvaliteten, rättssäkrar examinationer och bedömer måluppfyllelsen.

– Vi är exceptionellt bra på samverkan och har hunnit långt med att bygga upp en heltäckande VFU organisation som är hållbar över tid. Att utbilda nya medarbetare till att handleda studenter är en del av våra kärnverksamheter, säger Christina Aasa Bygdell, utbildningsstrateg på Norrbottens läns landsting.

Kraven för att anställas som adjungerad klinisk adjunkt är att vara sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad, ha handledarutbildning, relevant specialistutbildning och erfarenhet av handledning eller undervisning. De som anställs som adjungerade kliniska adjunkter har det uppdraget som en del i sin tjänst som sjuksköterska.

Workshop med fokus på samsyn

För att studenterna ska få en hög kvalitet på sin VFU anordnas en workshop varje termin på universitet för alla handledare, kliniska adjunkter och lärare på programmen. Syftet är att prata kring samsyn, hur studenterna kan stödjas för att omsätta teoretiska kunskaper i klinisk praxis och andra frågeställningar som förbättrar den verksamhetsförlagda utbildningen.

– Dagarna är viktiga för att få mer kunskap och utvecklas i arbetet med undervisning och bedömning av studenter i VFU:n. Men också för att få diskutera och reflektera över sina erfarenheter, säger Åsa Engström.

Studenterna är framtiden

Viktoria Groth, sjuksköterska på palliativ vårdavdelning vid Sunderby sjukhus, är en av de kliniska adjunkterna som deltog i workshopen som hölls under höstterminen. Hon anser att workshopen är otroligt viktig för att få en samsyn i uppdraget och kunna diskutera olika frågor.

– Även enhetschefer och andra chefer som berörs borde komma hit. Just för att de är en del i att skapa utrymme för handledning och att de ska förstå vikten av att ta emot studenter och skapa bra förutsättningar. Studenterna är framtiden, säger Viktoria Groth.

Unikt antal kliniska adjunkter

Just nu pågår arbetet med att ta nästa steg som är införandet av adjungerande kliniska lektorer, alltså disputerade lärare, för att kvalitetssäkra bedömningarna på avancerad nivå. De ska också finnas som ett stöd till de adjungerande kliniska adjunkterna och vara kopplade till lärosätet med undervisning och forskning.

– Vi jobbar ständigt med att utöka kvaliteten på utbildningarna och till hösten hoppas vi att vi har kliniska lektorer kopplade till programmen. I dagsläget är vi redan unika i landet när det gäller antalet kliniska adjunkter och det är vi stolta över, men vi ska bli ännu bättre, säger Åsa Engström.

Kontakt

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Malin Olsson

Malin Olsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-493887
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Carina Nilsson

Carina Nilsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-493816
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik