Utbildningsplan möter nya krav på sjuksköterskor

Publicerad: 27 februari 2018

Förändring och utveckling inom hälso- och sjukvård förändrar sjuksköterskans ansvarsområde och ställer andra krav på kompetens. Hösten 2018 införs en ny utbildningsplan på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Målet är att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kliniska bedömningar och fatta beslut i samverkan med patient, närstående och vårdteam.

– För universitetet betyder det väldigt mycket att vi får ett modernt sjuksköterskeprogram som svarar mot examensmålen, krav från samhället och hållbar utveckling. Med ny utbildningsplan kan studenterna få ännu bättre förutsättningar för att bli väl förberedda inför sin blivande profession som sjuksköterska, säger Birgitta Lindberg, utbildningsledare på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Förbereder inför möte med patienter

I den nya utbildningsplanen finns ökat inslag av simulering och metodövningar med progression under hela utbildningen. Det ger studenterna en bättre förberedelse inför mötet med patienter och närstående under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Det är viktigt eftersom sjukvården idag är mer komplex och patienter vårdas allt kortare tid på sjukhus.

Anknytning till arbetslivet stärks

De flesta kurser blir längre och har ett mer omfattande innehåll. Dessutom integreras ämnena omvårdnad och medicinsk vetenskap, både i teori och i praktik, vilket också svarar mot hur studenterna i sin kommande profession kommer att tillämpa sina kunskaper.
I den nya utbildningsplanen har studenterna VFU redan i den första terminen och därefter under samtliga terminer, jämfört med att VFU varit koncentrerad enbart till vissa terminer. Det gör att studenterna får kontinuitet och ökad möjlighet till progression och på detta sätt stärks arbetslivsanknytningen.

I processen med att arbeta fram en ny utbildningsplan har samtliga som är involverade i sjuksköterskeprogrammet varit delaktiga. En arbetsgrupp har haft ett övergripande ansvar för att utforma utbildningsplanen och arbetet med kurserna har skett i mindre grupper med lärare från omvårdnad och medicinsk vetenskap. Även synpunkter från studenter och avnämare har varit av stor betydelse för arbetet med utbildningsplanen.

Ansökan till sjuksköterskeprogrammet öppnar den 15 mars.

Kontakt

Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Telefon: 0920-493856
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Johanna Sundbaum

Johanna Sundbaum, Universitetsadjunkt, Ämnesansvarig grundutbildningsämnet Medicinsk vetenskap

Telefon: 0920-493836
Organisation: LTUMVO, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap