Hoppa till innehållet

Etisk granskning av examensarbeten - HLT

Publicerad: 12 november 2019

Från den 1 januari 2004 har vi en lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Den 1 juli 2008 har en ändring av lagen trätt i kraft (SFS 2008:192). Ytterligare en ändring i lagen har trätt i kraft 2018 (2018:1999). I lagen framgår vilken typ av forskning som omfattas av lagen och som skall etikprövas av etikprövningsmyndigheten.

Lagen omfattas av forskning som syftar till att påverka forskningsperson fysiskt eller psykiskt eller som riskerar att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. Även forskning där forskningspersonen ej kan tillfrågas om medverkan eller där forskningspersoner identifieras i eller data hämtas från register eller data-/biobanker omfattas av lagen.

All forskning vid institutionen som faller under lagen måste granskas av Etikprövningsmyndigheten och detta gäller även studenternas examensarbeten. Etikprövningsmyndigheten ska granska forskning. I den nya formuleringen av lagen finns en beskrivning av vad som avses med forskning och i normalfallet ska studentarbeten inte räknas som forskning och därmed inte ingå i den etikprövning som lagen föreskriver.

Vad gällande granskning av studenternas examensarbeten vid Institutionen för hälsovetenskap hänvisar vi till dokumentet nedan, Etisk granskning av examensarbete vid HLT.