Föreläsning och diskussion om kunskapstaxonomier

19 feb. 2020, 14:45 - 16:15
Luleå, A3101c
Publicerad: 5 februari 2020

Välkommen till föreläsning och diskussion om kunskapstaxonomier. Tillfället syftar till att ge ökad förståelse för centrala begrepp och vara till stöd för arbetet med självvärderingar av program.

Ett viktigt led i kvalitetssäkring på våra utbildningar är att kunna fastställa att studenterna får en tydlig progression mot programmålen genom en genomtänkt programstruktur och ett lämpligt kursinnehåll. En av utmaningarna som vi ställs inför i arbetet med att formulera och utvärdera progression och lärandemål i högre utbildning är dock att man inom olika discipliner uttrycker och tolkar viktiga kunskaper och färdigheter på olika sätt. I dessa sammanhang används ofta definitioner av kunskapsformer och centrala begrepp från kunskapstaxonomier vilket ställer krav på kunskap om dessa taxonomier för samsyn och utveckling.

Kunskapstaxonomier är sätt att systematiskt beskriva en progression av kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt, från enklare sådana till alltmer komplexa och sammansatta. I denna föreläsning presenterar vi Blooms reviderade taxonomi (se Krathwohl), SOLO taxonomin (se Biggs & Collis) och Feisel-Schmitz tekniska taxonomi. Vi lyfter även hur nivåerna som definieras i CDIOs rapport kan kopplas till dessa och diskuterar förtjänster och kritik samt ger exempel på tillämpning inom universitetets olika discipliner.

HPC erbjuder föreläsning och möjlighet att delta i en efterföljande diskussion vid två tillfällen. Vid det första tillfället inleder Prodekan Mats Näsström (TFN) och Prodekan Annica Sandström (FFN) med att dela med sig av hur man från nämndernas sida ser på arbetet med kvalitetssäkring och målmatriser. Vid första tillfället kommer det finnas möjlighet att delta på distans och denna föreläsning spelas även in för att göras tillgänglig i efterhand.

Föreläsningen genomförs av Adrian Rodriguez och Eva Fjällström, pedagogiska utvecklare vid HPC. Den är på svenska men möjlighet finns att ställa frågor, få svar och föra diskussion på engelska.