Hoppa till innehållet

Upphovsrätt och e-lärandets juridik

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort nya sätt att undervisa och lära. Nyttjande av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) sker både vid undervisning som sker fysiskt på campus och i uteslutande digitala former online. Idag genomsyras universitetets verksamhet av kommunikation över internet i en rad olika former, till exempel strömmande media, molntjänster, sociala medier, appar, videor och bloggar som används inom ramen för utbildningsverksamhet.

I takt med användningen av ny teknik i utbildningssyfte uppstår rättsfrågor, ett område som kan benämnas e-lärandets juridik. Får lärare och studenter till exempel spela upp en video från YouTube under en lektion? Kan användandet av sociala medier utgöra en del av en examination, och vad behöver man tänka på om man vill publicera en video på en plattform som är tillgänglig för allmänheten?

Dessa frågor runt e-lärande hör till olika rättsområden såsom upphovsrätt, integritetsskydd, offentlighet och sekretess, gallring och ärendehandläggning. Det finns alltså inte ett enda rättsområde som fokuserar på just e-lärande. Det gör att e-lärandets juridik är ett svårnavigerat område och där olika rättsområden ibland kan kollidera med varandra. Det gör att jurister ibland kan ha svårt att ge entydiga svar.

På dessa sidor finner du en sammanställning av resurser som utgör en god grund att utgå ifrån om du har frågor som handlar om juridiken kring e-lärande. Ofta ger dessa resurser svar på många av frågorna, men ibland kan det finnas praktiska frågor som rör hur lagstiftningen och praxis ska tillämpas i det enskilda och konkreta fallet.

Om du inte hittar svaret på din fråga ska du kontakta juristenheten för juridisk rådgivning.

Bok om juridiken kring e-lärande
Boken Juridiken kring e-lärande (Studentlitteratur) vänder sig till bland annat lärare och kursutvecklare men även till studenter. Boken ger en introduktion till området e-lärandets juridik och erbjuder olika tillvägagångssätt för att lösa praktiska problem. I boken finns checklistor för varje rättsområde, praktikfall och särskilda avsnitt om utveckling av digitala läromedel, hantering av ljud- och bildupptagningar, digital publicering, lärplattformar, e-examination och digital kommunikation. Läsningen av boken får hanteras med viss varsamhet eftersom frågor kan ha hunnit bli inaktuella sedan bokens utgivning.

Kurs om e-lärandets juridik
Stiftelsen Fakultetskurser erbjuder på kontinuerlig basis en kurs i E-lärandets juridik. Den vänder sig bland annat till lärare och kursutvecklare.

Legala handboken
En digital guide om juridiken på internet. Riktar sig till lärare, studenter, bibliotekarier och övrig personal vid svenska lärosäten gällande frågor om upphovsrätt, offentlighet, integritet och säkerhet på nätet.