Hoppa till innehållet
Viktor Gardelli
Viktor Gardelli

Viktor Gardelli

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
viktor.gardelli@ltu.se
0920-491550
R127 Luleå

Forskning

Jag forskar om filosofiska samtal, bland annat inom det pågående forskningsprojektet "När orden inte räcker till: avancerad kommunikation genom teknisk innovation för personer med afasi", som finansieras av Vinnova, och även inom projektet  "Utbildning för delaktighet – att filosofera tillbaka ett 'nytt' liv efter förvärvad hjärnskada", som finansierats av Vetenskapsrådet. 

Se mer om Vinnova-projektet här

Min doktorsavhandling handlade om etik i skolan, i synnerhet i relation till teknik, och finns att läsa här. En svensk sammanfattning finns i slutet (från sid. 233). 

Relaterade länkar

Undervisning

Jag undervisar och har undervisat på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom en rad utbildningsprogram och fristående kurser, vid flera av LTU:s institutioner. Mycket av undervisningen är inom vetenskapsteori (inkl. metodteori och metodologi), etik (inkl. forskningsetik), kunskapsteori, kritiskt tänkande och argumentation, m.m. Hit hör undervisning inom specialpedagogprogrammet, lärarutbildningen, rättsvetenskap, och brandingenjörsutbildningen. 

Jag undervisar också på två fristående distanskurser om filosofiska samtal, se mer information här och här

Jag handleder examensarbeten inom specialpedagprogrammet, lärarprogrammen, magisterutbildning i utbildningsvetenskap, m.m., samt ibland uppsatser i fristående kurser, m.m.

Jag har också undervisat i uppdragsutbildningar, t.ex. en beställd av Skolverket och Forum för levande historia, i en kurs med namn "Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan", med ett moment om hur filosofiska samtal kan användas i skolans arbete med demokratiuppdraget och för att motverka rasism och främlingsfientlighet. 

Relaterade länkar

Internt

Jag har varit aktiv i Doktorandsektionen vid LTU. Jag var vice ordförande och styrelseledamot i Doktorandstyrelsen vid LTU, sektionens representant i nämndernas gemensamma forskarutbildningsgrupp, ledamot i Doktorandsektionens trivselgrupp och tidigare suppleant i SNL (Särskilda nämnden för lärarutbildning), sammankallande i trivselgruppen samt doktorandombud i Institutionen för pedagogik och lärandes (POL) ledningsgrupp och POL:s samrådsgrupp.

Relaterade länkar

Externt

Jag är editor på philpapers.org, för ämnet philosophy for children: ethics. Jag sitter med i the forskningskommittén för det ledande internationella forsknings- och praktiker-nätverket om filosofiska samtal för barn, the International Council of Philosophical Inquiry with Children, ICPIC

Jag medverkar i, och var en av grundarna av, ett nordiskt forskningsnätverk för forskning om filosofi med barn. Jag medverkar också i ett nordiskt nätverk för filosofi med barn där både forskare och praktiker ingår. Jag är medlem i The Nordic society for philosophy of education. 

Bakgrund

fil.dr, fil.mag. och fil.kand.
Jag disputerade vid LTU. Jag har studerat vid LTU, Örebro universitet och Stockholms universitet.

Övrigt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Group Argumentation Development through Philosophical Dialogues for Persons with Acquired Brain Injuries (2020)

Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Strömberg. C
International Journal of Disability, Development and Education, Vol. 67, nr. 1, s. 107-123
Artikel i tidskrift

Filosofiska samtal för kommunikativ delaktighet (2019)

Backman. Y, Gardelli. Å, Gardelli. V, Strömberg. C
Tidningen Afasi, nr. 4, s. 26-27
Kapitel i bok, del av antologi

Research Methods in the Swedish project Education for Participation (2018)

Philosophizing back a ‘New’ Life After Acquired Brain Injury
Backman. Y, Gardelli. T, Gardelli. V, Strömberg. C, Gardelli. Å
Ingår i: Parecidos de familia