imp-infrastruktur-kontakt-2012

Contact us at Arts, Communication and Education

Name Title Phone Room
Alerby, Eva Head of Subject, Chaired Professor +46 (0)920 491506 D2118
Allan, Jon Researcher +46 (0)911 72736 G162
Allwood, Carl-Alexander PhD Student position, PhD Student +46 (0)920 491840
Andersson, Märtha Senior Lecturer +46 (0)920 492547 A2410a
Andersson, Lars Communications Officer +46 (0)920 491213 A2031
Andersson, Agnes PhD Student position +46 (0)920 492311 A2028
Backman, Ylva Senior Lecturer +46 (0)920 491289 A3524
Berg, Jan Associate Professor, Holder of a Chair +46 (0)911 72646 G156
Berg, Malin Student Counsellor, Education Administrator +46 (0)920 491658 L142
Bergdahl, Ulla-Britt Lecturer +46 (0)920 491820 A2216
Bergmark, Ulrika Associate Professor +46 (0)920 491036 D2117
Bergqvist, Erik PhD Student position +46 (0)920 492961
Bjuhr, Åsa Lecturer +46 (0)920 491552 A2414
Björklund-Dahlgren, Cecilia Professor +46 (0)911 72753 K115
Brännmark, Theres PhD Student position +46 (0)920 493632 A2028
Brännström, Thomas Economist +46 (0)911 72722 L219
Burkart, Patrick Visiting Professor
Bäck, Kristina Project Manager +46 (0)920 491531 A2409
Bäckman, Mikael Lecturer +46 (0)911 72728
Bäckström, Lena Lecturer
Caesar Krantz, Christoffer Department Administrator +46 (0)911 72672 B311c
Cervantes, Sara Senior Lecturer +46 (0)920 492199 A2213
Charkazova, Nigar Lecturer E 109
Danielsson, Denise PhD Student position, PhD Student +46 (0)920 493008 A2028
Dellqvist, Synnöve Senior Lecturer +46 (0)911 72678 E107
Dubois, Francoise Lecturer A2028
Edholm, Maria Ulla Lecturer, Arvodist +46 (0)920 493544 A2214
Edström, Kattis Lecturer +46 (0)920 491644 A3552
Ek, Robert Doktorand
Ekberg, Niclas Senior Lecturer +46 (0)920 492441 A2415
Emmoth, Björn PhD Student position, Arvodist +46 (0)920 492310
Eriksson, Jan-Olof Professor +46 (0)911 72634 E121
Faarinen, Ewa-Charlotte Lecturer +46 (0)920 492053 A2210
Ferm-Almqvist, Cecilia Visiting Professor, Chaired Professor +46 (0)911 72796 K104
Fjällström, Eva Educational Developer, Doktorand +46 (0)920 493090 A2202A
Forslund, Johan Senior Lecturer +46 (0)920 493186
Friberg, Ingemar Associate Professor +46 (0)920 492845 A2411
Friberg, Ulf Associate Senior Lecturer +46 (0)920 493671 2003
Frid, Moa PhD Student position A2215
Frödin, Kerstin PhD Student position K105b
Fällman, Karolina Lecturer +46 (0)911 72771 K116
Gardelli, Åsa Associate Professor +46 (0)920 492370 A3523
Gardelli, Viktor Senior Lecturer +46 (0)920 491550 A3524
Gardelli, Teodor PhD Student position +46 (0)920 493076 A180
Gotthold, Anna Timetable Administrator +46 (0)911 72670 C131e
Graeske, Caroline Associate Professor, Acting Head of Department +46 (0)920 491005 D505
Grape, Monica Lecturer +46 (0)920 491085 A2217
Gullberg, Anna-Karin Senior Lecturer +46 (0)911 72651 K102
Gyllefjord, Åsa Lecturer, Lecturer +46 (0)920 491509
Hagström, Arne Senior Lecturer +46 (0)911 72667 H 126 a
Hagström, Erica Senior Lecturer
Hannus, Ylva Education Administrator +46 (0)911 72612 L141
Heikka, Lena PhD student M111
Heikkilä Einarsson, Anita Senior Lecturer +46 (0)911 72671
Heinrich, Sara Adjunct University Lecturer +46 (0)920 491526
Hermansson, Camilla Senior Lecturer +46 (0)911 72734
Holmberg, Leo Lecturer +46 (0)911 72608 J122
Holmgren, Carl PhD Student position +46 (0)911 72740 K105a
Häggqvist, Patrik Lecturer, Head of undergraduate education +46 (0)911 72760 L144
Häll, Jörgen Lecturer H104
Hällis, Björn Senior Lecturer +46 (0)911 72683 H125
Högberg, Fredrik Senior Lecturer H105
Högberg, Per Senior Lecturer
Höglin, Mervi Lecturer +46 (0)920 491661 A3546
Högström, Per Senior Lecturer +46 (0)920 491756 A2202
Ihanus, Harri Senior Lecturer +46 (0)911 72668 J121
Jansson, Mathias Lecturer
Jaresand, Susanne Senior Lecturer +46 (0)920 493165
Johannesson, Tomas Lecturer +46 (0)911 72741 G161
Johansson, Kjell Senior Lecturer +46 (0)920 491529 A3549
Johansson, Maria Associate Professor +46 (0)920 491009 A2208
Johansson, Monica Senior Lecturer +46 (0)920 492557 A2206
Johansson, Fredrik Consultant
Johansson, Viktoria Lecturer
Johansson, Åsa Lecturer
Johansson, Filippa Lecturer +46 (0)920 491099 A2215
Jonsson, Gunnar Associate Professor +46 (0)920 491532 A2204
Jonsson, Bo Senior Lecturer +46 (0)920 491717 L215
Juhlin, Eva Lecturer +46 (0)920 492049 A2212
Jullander, Sverker Professor +46 (0)911 72618 B106a
Juuso, Maria Lecturer +46 (0)911 72714 J130
Keisu, Frida Lecturer +46 (0)920 491508 D2108
Kitok, Eva Education Administrator +46 (0)920 492272 A2403
Kjekshus, Helge Senior Lecturer +46 (0)911 72632 E123
Kokkola, Lydia Professor, Chaired Professor +46 (0)920 493045 A2209
Kulluvaara, Camilla Economist +46 (0)920 492242 A2407a
Kuusisalo, Sture Lecturer +46 (0)911 72642 L216
Källmark, Arash Lecturer +46 (0)910 585347 A212
Lakso, Tommy Senior Lecturer +46 (0)911 72643 D121
Larsson, Stefan Lecturer +46 (0)911 72735 L215
Lefford, Nyssim Senior Lecturer +46 (0)911 72619 G157
Leijonhufvud, Susanna Postdoctoral position
Leonardson, Joakim PhD Student position +46 (0)920 493044 A175
Lidman, Christian Technician +46 (0)920 491964
Lidström Brock, Malin Senior Lecturer +46 (0)920 493048 A2205
Liinanki, Anne-Christine Arvodist
Lindberg, Greta Lecturer +46 (0)920 491026 A2408
Lindén, Petronella Lecturer
Lindfors, Camilla Mona Lecturer
Lindgren, Ulrika Lecturer +46 (0)911 72648 L217
Lindström, Lisbeth Associate Professor +46 (0)920 493148 A3548
Lindström, Pia Education Administrator +46 (0)911 72691 L143
Ljungstedt, Helene Communications Officer +46 (0)920 491031
Lojander, Tove Lecturer +46 (0)911 72721 K116
Lundberg, Tommy Technician +46 (0)911 72644 ServiceCenter A127
Lundqvist, Mathias Senior Lecturer +46 (0)911 72652 D117
Lundsten, Samuel Lecturer +46 (0)910 585361 A026
Lundström, Stefan Associate Professor +46 (0)920 492548 A2412
Lundström, Tommy Lecturer +46 (0)911 72712 G165
Löf, Kerstin Lecturer +46 (0)920 493061
Manderstedt, Lena Senior Lecturer +46 (0)920 491962 A2410
Merkle Söderholm, Katja Lecturer +46 (0)920 492288 A2414
Modica Agnello, Marco Lecturer +46 (0)920 493238 A2218
Myhr, David Senior Lecturer +46 (0)911 72731
Mäki, Mari Lecturer +46 (0)920 492012 A2204
Mörtberg Pajala, Birgitta Lecturer +46 (0)920 491236 D2148
Nedergård, Kai Lecturer +46 (0)910 585319
Norberg, Cathrine Professor, Pro Vice-Chancellor +46 (0)920 492189 B276
Nordenstam, Anna Head of Subject +46 (0)920 491316 D2123
Nordlund, Marie Senior Lecturer +46 (0)920 492546 A2207
Nordström, Monica Senior Lecturer +46 (0)920 492109 A2412
Nordström, Erik Senior Lecturer +46 (0)911 72628 G164
Noren, Viktoria Lecturer +46 (0)911 72679 D120
Nyström, Lena Lecturer A2410a
Odenstedt, Anders Senior Lecturer +46 (0)920 491516 A179
Okamura, Tomoko Adjunct University Lecturer A2028
Olevik, Liz Economist +46 (0)911 72676 A2407a
Olofsson, Ulf Technician +46 (0)911 72675 G151
Olofsson, Sebastian Department Administrator +46 (0)911 72674
Onuszkiewicz, Karolina Lecturer
Paez, Elizabet Adjunct University Lecturer D2148
Palo, Annbritt Senior Lecturer +46 (0)920 492513 A2401
Pavlik, Anthony Lecturer, Lecturer A2204
Pettersson, Kerstin Administrative Manager +46 (0)920 492810 A2407
Riklund, Eva Education Administrator +46 (0)911 72636 L145
Rodriguez, Adrian PhD Student position +46 (0)920 492279 A2202A
Ruth, Elin Lecturer
Sandlund, Sven-Erik Senior Lecturer +46 (0)911 72662 E106
Sandorf, Heli Education Administrator +46 (0)920 493579 A2405
Sandström, Jan Professor +46 (0)911 72621 H103
Sandström, Mona Lecturer +46 (0)911 72682 F105A
Segersten, Karen Department Administrator +46 (0)920 491719 A2406
Sigvardsson, Anna PhD Student position +46 (0)920 492248 D2135
Smith, Emelie Lecturer
Sollander, Stefan Lecturer, Lecturer +46 (0)920 493007 A2202
Stighäll, Daniel PhD Student position
Strömgren, Aron Lecturer
Sundén, Jonna Maritta Adjunkt
Sundkvist, Petter Professor +46 (0)911 72602 E124
Sunstein, Aaron Senior Lecturer
Suopanki-Lakso, Yvonne Librarian +46 (0)911 72719 C131
Svensson, Annika Controller +46 (0)911 72693 L217
Svensson, Robert Senior Lecturer +46 (0)911 72661 H124
Svensson, Annie Student Recruitment Administrator +46 (0)911 72774 L224
Svensson, Maria Lecturer A2410a
Söderberg, Marianne Lecturer
Tall, Fredrik Lecturer
Tegheim, Johan Lecturer
Thunberg, Stina PhD Student position +46 (0)920 493176 A2413
Toropainen, Outi Senior Lecturer A2401
Tossavainen, Timo Head of Subject, Subject representatives for mathematics and learning +46 (0)920 493698 A 2212
Tossavainen, Anne PhD Student position +46 (0)920 493981 A2028
Unander-Scharin, Åsa Professor +46 (0)911 72669 K102
Vallin, Håkan Senior Lecturer +46 (0)910 585323 A213
Wallin, Marie Senior Lecturer +46 (0)920 491724 A2201
Wallström, Maria Department Administrator +46 (0)920 492121 A2406a
Wallström, Mona Department Administrator +46 (0)920 492813
Vedin, Maria Adjunct University Lecturer M233
Wedin, Anna Senior Lecturer +46 (0)911 72665 J103
Weissglas, Erik Senior Lecturer +46 (0)911 72657 D116
Verkade, Gary Professor +46 (0)911 72626 F105B
Westberg, Erik Professor +46 (0)911 72624 E105
Westman, Susanne Senior Lecturer +46 (0)920 493117 A2219
Viholainen, Antti Senior Lecturer, guest
Viitala, Hanna Lecturer, Universitetsadjunkt +46 (0)920 491861 A2206
Vikström, Anna Associate Professor +46 (0)920 492034 A2201
Wikström, Emanuel Technician +46 (0)911 72713 A129a
Wikström, Åsa Education Administrator +46 (0)920 491815 A2405
Yarova, Aliona PhD Student position +46 (0)920 493424 A2202A
Åström, Jennie Education Administrator +46 (0)920 492236 A2404
Öhlund, Jenny Lecturer +46 (0)911 72748 K116
Ömalm, Torbjörn PhD Student position
Öqvist, Anna Associate Professor +46 (0)920 493037 A2211
Östersjö, Stefan Head of Subject