Skip to content
Photo: Martin Fryklund
The winners of SMASK 2014 - Flamingos. Photo: Martin Fryklund

SMASK – More fun than ESC