Hoppa till innehållet
Vetenskapens hus Foto: Karl-William Sandström
Vetenskapens hus Foto: Karl-William Sandström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avdelningen för arkitektur och vatten

Avdelningen består av forskningsämnena Arkitektur och VA-teknik, samt har även forskning och utbildning inom trafikteknik. Vi bedriver även en omfattande grundutbildning inom geografisk informationsteknik. Tillsammans är vi ca 50 personer och vi har en mycket bred kompetens inom både utbildning och forskning.

Arkitektur

Arkitektur omfattar husbyggnad, stadsbyggnad, kulturmiljö, fysisk planering och trafikplanering för en hållbar utveckling i samhället. Forskargruppen ser arkitektur, som konstruktiva, ekonomiska, praktiska och funktionella dimensioner integrerade med estetiska, harmoniska, och symboliska dimensioner. Det innefattar också vad arkitektur betyder för relationen mellan människor, natur, historia och byggd miljö inom olika nivåer i samhället.

Vi undersöker och utarbetar innovativa förslag på hur planeringsprocesser kan vidareutvecklas, hur stads- och bebyggelsemiljöer samt byggnader kan utformas för att bättre möta behov och önskemål, som uppstår vid stora variationer i säsongsklimat och kommande klimatförändringar. Detta ställer speciella krav på hur byggnader och fysiska samhällsstrukturer utformas, vilka trafiklösningar som väljs och hur dessa integreras, hur byggnader lokaliseras och utformas och hur detta hur detta i samverkan med varandra kan berika livsmiljön både inom- och utomhus under en lång vintersäsong. Vår forskning inom trafik berör bland annat trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet i tätorter för gående och cyklister. De svagaste trafikantgrupperna; barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade beaktas särskilt. Andra viktiga delar är trafikplanering och fysiska åtgärder i trafiken.

VA-teknik

VA-teknik fokuserar på vattenförsörjnings- och avloppssystem med utgångspunkter i hållbarhet och klokt resursutnyttjande. Mängd och kvalitetsfrågor rörande dag- och smältvatten, avloppsvatten och dricksvatten i olika beredningsstadier penetreras.

Näringscirkulation och frågor kring köldpåverkan av VA-systemen är väsentliga, liksom sökande i samhället efter andra tillämpningsområden för den uppbyggda ämneskunskapen.

Vårt forskningsområde är uthålliga vattensystem inom byggd miljö - kvalité, behandling, transport, systemanalys och management. Vår vision är att med vår forskning stödja utvecklingen av ett uthålligt urbant vattensystem. Vår fokus ligger på:

  • Snö och dagvattenkvalité och -rening
  • Klimatförändringar och VA system
  • Ledningsnät
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp